Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Totti Quynh Vu
20/05/2021 04:35
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
20:15
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Totti Quynh Vu
18/05/2021 18:31
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
31:05
Time
06:10/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Totti Quynh Vu
16/05/2021 19:04
Evening Run
everyone
2,1km
Distance
30:38
Time
14:53/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Totti Quynh Vu
13/05/2021 21:16
Night Run
everyone
4,0km
Distance
01:54
Time
00:28/km
Pace
0
Calories
Night Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Totti Quynh Vu
11/05/2021 17:14
Afternoon Run
everyone
0,2km
Distance
33:57
Time
216:27/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Workout đã bị xóa
Totti Quynh Vu
10/05/2021 18:29
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
36:56
Time
06:06/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Totti Quynh Vu
10/05/2021 18:11
Evening Ride
everyone
4,4km
Distance
15:02
Time
17,6 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ