Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Vinh Nguyen
23/05/2021 08:14
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
21:30
Time
11:38/km
Pace
146
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
23/05/2021 06:24
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
24:52
Time
11:54/km
Pace
165
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
22/05/2021 14:36
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
11:00
Time
08:29/km
Pace
106
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vinh Nguyen
22/05/2021 06:35
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
11:09
Time
10:42/km
Pace
83
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
21/05/2021 12:17
Lunch Run
everyone
0,7km
Distance
07:54
Time
11:03/km
Pace
59
Calories
Lunch Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
21/05/2021 06:07
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
21:35
Time
10:30/km
Pace
163
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
20/05/2021 19:15
Evening Run
everyone
0,3km
Distance
02:49
Time
10:24/km
Pace
21
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
20/05/2021 12:10
Lunch Run
everyone
0,6km
Distance
07:16
Time
12:21/km
Pace
49
Calories
Lunch Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
19/05/2021 13:09
Afternoon Run
everyone
0,5km
Distance
05:30
Time
10:28/km
Pace
41
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
19/05/2021 06:06
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
22:48
Time
11:22/km
Pace
158
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
18/05/2021 18:54
Evening Run
everyone
0,4km
Distance
06:08
Time
17:20/km
Pace
29
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
18/05/2021 06:29
Morning Run
everyone
0,2km
Distance
02:23
Time
11:11/km
Pace
17
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
18/05/2021 04:45
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
09:30
Time
22:44/km
Pace
33
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
17/05/2021 12:11
Lunch Run
everyone
0,6km
Distance
07:24
Time
13:16/km
Pace
44
Calories
Lunch Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
16/05/2021 06:20
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
26:26
Time
11:08/km
Pace
188
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
16/05/2021 04:49
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
09:22
Time
21:42/km
Pace
34
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
15/05/2021 20:57
Evening Run
everyone
0,6km
Distance
06:39
Time
11:20/km
Pace
46
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
13/05/2021 19:54
Evening Run
everyone
0,6km
Distance
06:31
Time
11:29/km
Pace
45
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
13/05/2021 12:12
Lunch Run
everyone
0,6km
Distance
08:11
Time
13:50/km
Pace
47
Calories
Lunch Run
Pace tối đa không hợp lệ
Vinh Nguyen
12/05/2021 08:36
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
31:45
Time
11:28/km
Pace
219
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ