Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Nguyen Linh
20/05/2021 05:19
Morning Ride
everyone
23,7km
Distance
01:24:16
Time
16,9 km/h
Pace
540
Calories
Morning Ride
Workout đã bị xóa
Nguyen Linh
19/05/2021 20:25
Evening Ride
everyone
30,4km
Distance
02:00:50
Time
15,1 km/h
Pace
712
Calories
Evening Ride
Nguyen Linh
18/05/2021 20:05
Evening Ride
everyone
36,7km
Distance
02:06:42
Time
17,4 km/h
Pace
776
Calories
Evening Ride
Nguyen Linh
16/05/2021 08:45
Morning Ride
everyone
36,6km
Distance
02:13:59
Time
16,4 km/h
Pace
861
Calories
Morning Ride
Nguyen Linh
15/05/2021 05:19
Morning Ride
everyone
12,0km
Distance
41:05
Time
17,5 km/h
Pace
261
Calories
Morning Ride
Nguyen Linh
12/05/2021 20:57
Evening Ride
everyone
29,3km
Distance
01:59:33
Time
14,7 km/h
Pace
261
Calories
Evening Ride
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyen Linh
12/05/2021 20:57
Evening Ride
everyone
29,9km
Distance
02:02:10
Time
14,7 km/h
Pace
273
Calories
Evening Ride
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyen Linh
12/05/2021 20:57
Evening Ride
everyone
30,7km
Distance
02:05:37
Time
14,7 km/h
Pace
333
Calories
Evening Ride
Nguyen Linh
12/05/2021 20:56
Evening Run
everyone
31,0km
Distance
02:07:14
Time
04:06/km
Pace
2569
Calories
Evening Run
Workout được import file trên strava
Nguyen Linh
10/05/2021 21:45
You build me up, you break me down Until I'm falling to pieces. The price I pay to live this way, And the fantasy stays alive.
everyone
20,0km
Distance
01:06:11
Time
18,1 km/h
Pace
0
Calories
You build me up, you break me down
Until I'm falling to pieces.
The price I pay to live this way,
And the fantasy stays alive.
Nguyen Linh
09/05/2021 05:56
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
01:09:45
Time
09:57/km
Pace
549
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ