|

WeRun-HomeWorkoutChallenge

15,1km Distance
01:39:01 Time
06:34/km Pace
1051 Calories
Morning Run
10,1km Distance
01:08:45 Time
06:49/km Pace
722 Calories
Morning Run
12,4km Distance
01:16:16 Time
06:09/km Pace
794 Calories
Morning Run
5,1km Distance
53:09 Time
10:22/km Pace
267 Calories
Morning Run
15,1km Distance
01:34:57 Time
06:18/km Pace
985 Calories
Morning Run
6,0km Distance
01:04:13 Time
10:38/km Pace
307 Calories
Morning Run
12,3km Distance
01:20:39 Time
06:31/km Pace
756 Calories
Morning Run
16,9km Distance
01:50:18 Time
06:31/km Pace
1130 Calories
Morning Run
22,2km Distance
02:24:39 Time
06:30/km Pace
1526 Calories
Cá thì xơi rồi còn mỗi bộ xương. Kỷ niệm 1 năm ngày bắt đầu sa hố
12,3km Distance
01:10:20 Time
05:41/km Pace
839 Calories
Morning Run
10,1km Distance
58:05 Time
05:44/km Pace
659 Calories
Evening Run
2,0km Distance
12:50 Time
06:23/km Pace
119 Calories
Evening Run
10,0km Distance
01:03:05 Time
06:17/km Pace
659 Calories
Evening Run
10,0km Distance
58:37 Time
05:50/km Pace
645 Calories
Morning Run