Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Binh Nguyen
23/05/2021 05:30
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:39:01
Time
06:34/km
Pace
1051
Calories
Morning Run
Binh Nguyen
22/05/2021 05:12
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:08:45
Time
06:49/km
Pace
722
Calories
Morning Run
Binh Nguyen
21/05/2021 05:12
Morning Run
everyone
12,4km
Distance
01:16:16
Time
06:09/km
Pace
794
Calories
Morning Run
Binh Nguyen
20/05/2021 05:28
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
53:09
Time
10:22/km
Pace
267
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Binh Nguyen
19/05/2021 05:18
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:34:57
Time
06:18/km
Pace
985
Calories
Morning Run
Binh Nguyen
18/05/2021 05:39
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
01:04:13
Time
10:38/km
Pace
307
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Binh Nguyen
17/05/2021 05:33
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
01:20:39
Time
06:31/km
Pace
756
Calories
Morning Run
Binh Nguyen
16/05/2021 05:07
Morning Run
everyone
16,9km
Distance
01:50:18
Time
06:31/km
Pace
1130
Calories
Morning Run
Binh Nguyen
15/05/2021 05:20
Cá thì xơi rồi còn mỗi bộ xương. Kỷ niệm 1 năm ngày bắt đầu sa hố
everyone
22,2km
Distance
02:24:39
Time
06:30/km
Pace
1526
Calories
Cá thì xơi rồi còn mỗi bộ xương. Kỷ niệm 1 năm ngày bắt đầu sa hố
Binh Nguyen
13/05/2021 05:15
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
01:10:20
Time
05:41/km
Pace
839
Calories
Morning Run
Binh Nguyen
12/05/2021 19:02
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
58:05
Time
05:44/km
Pace
659
Calories
Evening Run
Binh Nguyen
11/05/2021 18:03
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
12:50
Time
06:23/km
Pace
119
Calories
Evening Run
Binh Nguyen
10/05/2021 18:54
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:03:05
Time
06:17/km
Pace
659
Calories
Evening Run
Binh Nguyen
09/05/2021 06:48
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
58:37
Time
05:50/km
Pace
645
Calories
Morning Run