Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Hà Việt Hưng
23/05/2021 18:29
Evening Run
everyone
0,8km
Distance
04:44
Time
05:58/km
Pace
72
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hà Việt Hưng
23/05/2021 17:29
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
59:59
Time
05:59/km
Pace
829
Calories
Afternoon Run
Hà Việt Hưng
23/05/2021 17:10
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
14:06
Time
06:19/km
Pace
189
Calories
Afternoon Run
Hà Việt Hưng
22/05/2021 04:36
Morning Run
everyone
26,5km
Distance
02:26:50
Time
05:32/km
Pace
2245
Calories
Morning Run
Hà Việt Hưng
21/05/2021 06:11
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
48:48
Time
06:05/km
Pace
621
Calories
Morning Run
Hà Việt Hưng
20/05/2021 05:37
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
58:27
Time
05:50/km
Pace
759
Calories
Morning Run
Hà Việt Hưng
19/05/2021 05:15
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:19:11
Time
06:02/km
Pace
939
Calories
Morning Run
Hà Việt Hưng
18/05/2021 05:58
Morning Run
everyone
8,7km
Distance
51:27
Time
05:55/km
Pace
596
Calories
Morning Run
Hà Việt Hưng
17/05/2021 06:08
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
41:37
Time
06:03/km
Pace
543
Calories
Morning Run
Hà Việt Hưng
16/05/2021 17:40
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
45:43
Time
06:31/km
Pace
576
Calories
Afternoon Run
Hà Việt Hưng
15/05/2021 05:44
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:58:57
Time
05:53/km
Pace
1424
Calories
Morning Run
Hà Việt Hưng
14/05/2021 06:12
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
28:27
Time
05:40/km
Pace
367
Calories
Morning Run
Hà Việt Hưng
13/05/2021 22:11
Night Run
everyone
0,0km
Distance
14:05
Time
476:11/km
Pace
1
Calories
Night Run
Pace tối đa không hợp lệ
Hà Việt Hưng
13/05/2021 06:02
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
44:46
Time
05:35/km
Pace
520
Calories
Morning Run
Hà Việt Hưng
12/05/2021 06:02
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
42:58
Time
05:22/km
Pace
550
Calories
Morning Run
Hà Việt Hưng
11/05/2021 05:57
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
44:59
Time
05:37/km
Pace
543
Calories
Morning Run
Hà Việt Hưng
10/05/2021 06:06
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
45:41
Time
05:42/km
Pace
560
Calories
Morning Run