Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Võ Thành Long
22/05/2021 16:51
22/05
everyone
10,4km
Distance
01:29:40
Time
08:35/km
Pace
0
Calories
22/05
Võ Thành Long
21/05/2021 17:09
21/05
everyone
10,2km
Distance
01:26:09
Time
08:25/km
Pace
0
Calories
21/05
Võ Thành Long
16/05/2021 15:26
16/05
everyone
4,4km
Distance
29:40
Time
06:44/km
Pace
0
Calories
16/05
Võ Thành Long
15/05/2021 16:46
15/05 - Escape (VT)
everyone
10,0km
Distance
01:16:59
Time
07:41/km
Pace
0
Calories
15/05 - Escape (VT)
Võ Thành Long
13/05/2021 18:02
13/05
everyone
5,8km
Distance
49:02
Time
08:26/km
Pace
0
Calories
13/05
Võ Thành Long
11/05/2021 18:28
11/05
everyone
5,0km
Distance
37:28
Time
07:28/km
Pace
0
Calories
11/05
Võ Thành Long
09/05/2021 17:33
TCB Werun
everyone
5,2km
Distance
39:09
Time
07:31/km
Pace
0
Calories
TCB Werun