Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Huy Nguyễn
09/05/2021 17:53
Afternoon Ride
everyone
40,0km
Distance
01:12:42
Time
33,1 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Huy Nguyễn
09/05/2021 08:56
Morning Ride
everyone
6,6km
Distance
22:49
Time
17,3 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Trùng với workout trên garmin
Huy Nguyễn
09/05/2021 17:53
Afternoon Ride
everyone
40,0km
Distance
01:12:42
Time
33,1 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Trùng với workout trên garmin
Huy Nguyễn
09/05/2021 08:56
Morning Ride
everyone
6,6km
Distance
22:49
Time
17,3 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Trùng với workout trên garmin