Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Lương Lê Hoàng
20/05/2021 21:01
Night Run
everyone
11,5km
Distance
01:03:45
Time
05:32/km
Pace
801
Calories
Night Run
Lương Lê Hoàng
20/05/2021 12:38
Lunch Run
everyone
9,0km
Distance
41:45
Time
04:38/km
Pace
523
Calories
Lunch Run
Lương Lê Hoàng
19/05/2021 12:23
Lunch Run
everyone
9,0km
Distance
51:36
Time
05:42/km
Pace
497
Calories
Lunch Run
Lương Lê Hoàng
18/05/2021 21:29
Night Run
everyone
8,0km
Distance
51:44
Time
06:30/km
Pace
389
Calories
Night Run
Lương Lê Hoàng
17/05/2021 21:56
Night Run
everyone
7,5km
Distance
54:32
Time
07:17/km
Pace
362
Calories
Night Run
Lương Lê Hoàng
17/05/2021 12:19
Lunch Run
everyone
9,0km
Distance
01:03:46
Time
07:04/km
Pace
329
Calories
Lunch Run
Lương Lê Hoàng
16/05/2021 21:55
Night Run
everyone
6,0km
Distance
51:03
Time
08:29/km
Pace
333
Calories
Night Run
Lương Lê Hoàng
16/05/2021 05:21
Morning Run
everyone
33,8km
Distance
03:40:21
Time
06:31/km
Pace
1750
Calories
Morning Run
Lương Lê Hoàng
15/05/2021 12:49
Lunch Run
everyone
30,0km
Distance
02:56:41
Time
05:53/km
Pace
980
Calories
Lunch Run
Lương Lê Hoàng
14/05/2021 21:44
Night Run
everyone
9,3km
Distance
57:56
Time
06:13/km
Pace
461
Calories
Night Run
Lương Lê Hoàng
14/05/2021 13:16
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
04:19
Time
04:08/km
Pace
51
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lương Lê Hoàng
14/05/2021 12:03
Lunch Run
everyone
11,0km
Distance
01:05:38
Time
05:57/km
Pace
565
Calories
Lunch Run
Lương Lê Hoàng
14/05/2021 08:58
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
49:10
Time
06:08/km
Pace
368
Calories
Morning Run
Lương Lê Hoàng
13/05/2021 21:34
Night Run
everyone
10,0km
Distance
01:05:51
Time
06:34/km
Pace
434
Calories
Night Run
Lương Lê Hoàng
13/05/2021 12:12
Lunch Run
everyone
12,0km
Distance
01:04:57
Time
05:24/km
Pace
621
Calories
Lunch Run
Lương Lê Hoàng
12/05/2021 21:51
Night Run
everyone
9,9km
Distance
01:05:03
Time
06:33/km
Pace
553
Calories
Night Run
Lương Lê Hoàng
12/05/2021 12:08
Lunch Run
everyone
12,0km
Distance
01:09:29
Time
05:46/km
Pace
391
Calories
Lunch Run
Lương Lê Hoàng
09/05/2021 05:35
Morning Run
everyone
21,3km
Distance
02:21:50
Time
06:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin
Lương Lê Hoàng
09/05/2021 15:59
Afternoon Run
everyone
9,0km
Distance
46:28
Time
05:09/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Lương Lê Hoàng
10/05/2021 12:22
Lunch Run
everyone
9,0km
Distance
48:16
Time
05:21/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản