Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Morning Run
everyone
4,9km
Distance
59:08
Time
11:59/km
Pace
326
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Lunch Run
everyone
1,1km
Distance
11:47
Time
10:37/km
Pace
70
Calories
Lunch Run
Pace tối đa không hợp lệ
Lunch Run
everyone
1,2km
Distance
12:41
Time
10:43/km
Pace
77
Calories
Lunch Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
08:45
Time
07:09/km
Pace
86
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lunch Run
everyone
0,8km
Distance
06:57
Time
08:16/km
Pace
71
Calories
Lunch Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
11:47
Time
05:51/km
Pace
135
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,2km
Distance
02:01
Time
09:40/km
Pace
18
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Night Run
everyone
2,0km
Distance
14:54
Time
07:17/km
Pace
138
Calories
Night Run
Lunch Run
everyone
0,5km
Distance
05:25
Time
10:17/km
Pace
35
Calories
Lunch Run
Pace tối đa không hợp lệ
Lunch Run
everyone
0,6km
Distance
05:55
Time
09:24/km
Pace
54
Calories
Lunch Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
16:12
Time
08:02/km
Pace
132
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
2,0km
Distance
18:06
Time
09:02/km
Pace
139
Calories
Night Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
0,6km
Distance
03:29
Time
06:09/km
Pace
37
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
51:35
Time
17:10/km
Pace
194
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Lunch Run
everyone
0,7km
Distance
05:10
Time
07:37/km
Pace
44
Calories
Lunch Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
16:01
Time
07:59/km
Pace
138
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
2,1km
Distance
15:41
Time
07:24/km
Pace
147
Calories
Night Run
Lunch Run
everyone
0,5km
Distance
04:58
Time
09:47/km
Pace
35
Calories
Lunch Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
13:42
Time
06:47/km
Pace
139
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
0,5km
Distance
12:02
Time
23:54/km
Pace
35
Calories
Lunch Run
Pace tối đa không hợp lệ