Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

PHAM VAN DONG
23/04/2022 07:16
Morning Ride
everyone
212,4km
Distance
04:36:42
Time
46,1 km/h
Pace
910
Calories
Morning Ride
Workout đã bị xóa
PHAM VAN DONG
16/04/2022 17:11
Afternoon Ride
everyone
11,1km
Distance
35:49
Time
18,6 km/h
Pace
180
Calories
Afternoon Ride
Workout đã bị xóa
PHAM VAN DONG
16/04/2022 16:13
Afternoon Ride
everyone
6,1km
Distance
20:21
Time
18 km/h
Pace
119
Calories
Afternoon Ride
Workout đã bị xóa
PHAM VAN DONG
16/04/2022 11:16
Lunch Ride
everyone
67,7km
Distance
01:57:36
Time
34,6 km/h
Pace
663
Calories
Lunch Ride
Workout đã bị xóa
PHAM VAN DONG
15/04/2022 15:17
Afternoon Ride
everyone
15,6km
Distance
31:39
Time
29,6 km/h
Pace
103
Calories
Afternoon Ride
Workout đã bị xóa
PHAM VAN DONG
02/04/2022 15:21
Afternoon Ride
everyone
13,5km
Distance
46:28
Time
17,4 km/h
Pace
313
Calories
Afternoon Ride
Workout đã bị xóa
PHAM VAN DONG
02/04/2022 14:34
Afternoon Ride
everyone
6,7km
Distance
18:16
Time
21,9 km/h
Pace
151
Calories
Afternoon Ride
Workout đã bị xóa
PHAM VAN DONG
02/04/2022 05:45
Morning Ride
everyone
313,0km
Distance
06:32:13
Time
47,9 km/h
Pace
1638
Calories
Morning Ride
Workout đã bị xóa
PHAM VAN DONG
14/03/2022 10:13
Morning Ride
everyone
29,2km
Distance
01:15:16
Time
23,2 km/h
Pace
171
Calories
Morning Ride
Workout đã bị xóa
PHAM VAN DONG
08/03/2022 13:48
Afternoon Ride
everyone
111,7km
Distance
02:47:02
Time
40,1 km/h
Pace
406
Calories
Afternoon Ride
Workout đã bị xóa
PHAM VAN DONG
06/03/2022 12:08
Lunch Ride
everyone
162,4km
Distance
03:40:50
Time
44,1 km/h
Pace
634
Calories
Lunch Ride
Workout đã bị xóa
PHAM VAN DONG
22/02/2022 10:59
Morning Ride
everyone
41,9km
Distance
32:19
Time
77,7 km/h
Pace
436
Calories
Morning Ride
Pace tối đa không hợp lệ
PHAM VAN DONG
22/02/2022 06:14
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
01:03
Time

Pace
10
Calories
Morning Ride
Workout đã bị xóa
PHAM VAN DONG
15/02/2022 12:57
Lunch Ride
everyone
4,9km
Distance
08:48
Time
33,5 km/h
Pace
32
Calories
Lunch Ride
Workout đã bị xóa
PHAM VAN DONG
08/02/2022 09:21
Morning Ride
everyone
20,7km
Distance
35:19
Time
35,2 km/h
Pace
69
Calories
Morning Ride
Workout đã bị xóa