Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Evening Ride
everyone
15,6km
Distance
55:01
Time
17 km/h
Pace
293
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
22,2km
Distance
01:04:57
Time
20,5 km/h
Pace
429
Calories
Afternoon Ride
Evening Ride
everyone
13,3km
Distance
40:18
Time
19,9 km/h
Pace
272
Calories
Evening Ride
Lunch Ride
everyone
10,0km
Distance
28:16
Time
21,2 km/h
Pace
214
Calories
Lunch Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hello Tiger Year !
everyone
18,4km
Distance
01:19:04
Time
14 km/h
Pace
410
Calories
Hello Tiger Year !
Afternoon Ride
everyone
2,9km
Distance
10:15
Time
17 km/h
Pace
67
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Ride
everyone
15,5km
Distance
48:19
Time
19,3 km/h
Pace
288
Calories
Afternoon Ride
Mùng Bar
everyone
12,2km
Distance
36:09
Time
20,3 km/h
Pace
286
Calories
Mùng Bar
Lunch Ride
everyone
6,3km
Distance
18:16
Time
20,7 km/h
Pace
171
Calories
Lunch Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Ride
everyone
17,3km
Distance
01:02:27
Time
16,7 km/h
Pace
640
Calories
Morning Ride