Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Morning Ride
everyone
15,6km
Distance
39:47
Time
23,5 km/h
Pace
309
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
20,4km
Distance
51:12
Time
24 km/h
Pace
325
Calories
Morning Ride
Afternoon Ride
everyone
33,2km
Distance
01:19:50
Time
24,9 km/h
Pace
553
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
35,3km
Distance
01:27:55
Time
24,1 km/h
Pace
532
Calories
Morning Ride
Afternoon Ride
everyone
28,4km
Distance
01:11:37
Time
23,8 km/h
Pace
500
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
25,9km
Distance
01:11:22
Time
21,8 km/h
Pace
382
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
26,0km
Distance
01:04:56
Time
24 km/h
Pace
480
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
26,1km
Distance
01:06:15
Time
23,6 km/h
Pace
399
Calories
Morning Ride
Afternoon Ride
everyone
11,6km
Distance
27:54
Time
25 km/h
Pace
182
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
18,7km
Distance
47:49
Time
23,5 km/h
Pace
228
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
21,1km
Distance
55:28
Time
22,8 km/h
Pace
365
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
26,1km
Distance
01:03:47
Time
24,6 km/h
Pace
445
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
24,5km
Distance
01:02:00
Time
23,8 km/h
Pace
344
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
16,2km
Distance
41:36
Time
23,4 km/h
Pace
279
Calories
Morning Ride
Afternoon Ride
everyone
21,2km
Distance
55:09
Time
23 km/h
Pace
279
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
13,2km
Distance
42:09
Time
18,8 km/h
Pace
252
Calories
Afternoon Ride