Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Pham Tuan Nam
25/07/2022 19:23
Evening Ride
everyone
13,1km
Distance
55:09
Time
14,2 km/h
Pace
340
Calories
Evening Ride
Pham Tuan Nam
25/07/2022 06:55
Morning Ride
everyone
12,0km
Distance
01:00:51
Time
11,8 km/h
Pace
310
Calories
Morning Ride
Pham Tuan Nam
24/07/2022 18:34
Evening Ride
everyone
13,1km
Distance
53:12
Time
14,7 km/h
Pace
244
Calories
Evening Ride
Pham Tuan Nam
24/07/2022 09:12
Morning Ride
everyone
12,5km
Distance
54:41
Time
13,8 km/h
Pace
303
Calories
Morning Ride
Pham Tuan Nam
23/07/2022 17:14
Afternoon Ride
everyone
12,9km
Distance
51:21
Time
15,1 km/h
Pace
228
Calories
Afternoon Ride
Pham Tuan Nam
23/07/2022 11:38
Lunch Ride
everyone
11,6km
Distance
48:33
Time
14,3 km/h
Pace
327
Calories
Lunch Ride
Pham Tuan Nam
18/07/2022 19:27
Evening Ride
everyone
11,9km
Distance
54:44
Time
13,1 km/h
Pace
400
Calories
Evening Ride
Pham Tuan Nam
18/07/2022 06:52
Morning Ride
everyone
11,9km
Distance
58:10
Time
12,3 km/h
Pace
372
Calories
Morning Ride
Pham Tuan Nam
17/07/2022 18:42
Evening Ride
everyone
13,1km
Distance
47:40
Time
16,5 km/h
Pace
256
Calories
Evening Ride
Pham Tuan Nam
17/07/2022 10:57
Morning Ride
everyone
11,6km
Distance
42:11
Time
16,6 km/h
Pace
290
Calories
Morning Ride
Pham Tuan Nam
11/07/2022 19:21
Evening Ride
everyone
13,1km
Distance
50:41
Time
15,5 km/h
Pace
328
Calories
Evening Ride
Pham Tuan Nam
11/07/2022 06:50
Morning Ride
everyone
12,1km
Distance
57:32
Time
12,6 km/h
Pace
307
Calories
Morning Ride
Pham Tuan Nam
10/07/2022 19:11
Evening Ride
everyone
13,0km
Distance
47:09
Time
16,6 km/h
Pace
228
Calories
Evening Ride
Pham Tuan Nam
10/07/2022 08:55
Morning Ride
everyone
12,8km
Distance
49:16
Time
15,5 km/h
Pace
270
Calories
Morning Ride
Pham Tuan Nam
12/06/2022 18:05
Evening Ride
everyone
13,0km
Distance
50:43
Time
15,4 km/h
Pace
210
Calories
Evening Ride
Pham Tuan Nam
12/06/2022 08:58
Morning Ride
everyone
12,4km
Distance
55:52
Time
13,4 km/h
Pace
300
Calories
Morning Ride
Pham Tuan Nam
05/06/2022 17:58
Afternoon Ride
everyone
13,0km
Distance
49:48
Time
15,7 km/h
Pace
274
Calories
Afternoon Ride
Pham Tuan Nam
05/06/2022 09:27
Morning Ride
everyone
12,8km
Distance
51:27
Time
14,9 km/h
Pace
424
Calories
Morning Ride
Pham Tuan Nam
29/05/2022 17:42
Afternoon Ride
everyone
10,3km
Distance
56:46
Time
10,9 km/h
Pace
289
Calories
Afternoon Ride
Pham Tuan Nam
29/05/2022 10:52
Morning Ride
everyone
13,0km
Distance
45:22
Time
17,2 km/h
Pace
391
Calories
Morning Ride