Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Morning Ride
everyone
3,0km
Distance
13:55
Time
13,1 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
J
everyone
36,0km
Distance
02:16:31
Time
15,8 km/h
Pace
0
Calories
J
L
everyone
19,3km
Distance
01:10:46
Time
16,3 km/h
Pace
0
Calories
L
K
everyone
10,7km
Distance
41:10
Time
15,6 km/h
Pace
0
Calories
K
H
everyone
7,1km
Distance
25:47
Time
16,5 km/h
Pace
0
Calories
H
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
G
everyone
1,8km
Distance
10:08
Time
10,7 km/h
Pace
0
Calories
G
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
F
everyone
12,7km
Distance
46:41
Time
16,4 km/h
Pace
0
Calories
F
E
everyone
6,2km
Distance
23:11
Time
16 km/h
Pace
0
Calories
E
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
E
everyone
20,2km
Distance
01:20:17
Time
15,1 km/h
Pace
0
Calories
E
D
everyone
16,2km
Distance
01:06:53
Time
14,5 km/h
Pace
0
Calories
D
17
everyone
8,0km
Distance
32:37
Time
14,7 km/h
Pace
0
Calories
17
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Ride
everyone
10,8km
Distance
46:32
Time
14 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
B
everyone
2,6km
Distance
09:52
Time
15,6 km/h
Pace
0
Calories
B
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
A
everyone
12,4km
Distance
46:28
Time
16 km/h
Pace
0
Calories
A
1
everyone
7,0km
Distance
30:00
Time
13,9 km/h
Pace
0
Calories
1
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Ride
everyone
7,5km
Distance
30:01
Time
15,1 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Ride
everyone
4,7km
Distance
26:03
Time
10,9 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Ride
everyone
4,0km
Distance
24:31
Time
9,8 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Ride
everyone
1,9km
Distance
10:15
Time
11,3 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Ride
everyone
1,5km
Distance
09:09
Time
10,1 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ