Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Trang Nguyên
27/06/2022 19:14
Evening Ride
everyone
20,0km
Distance
01:15:58
Time
15,8 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Trang Nguyên
13/06/2022 19:06
Night Ride
everyone
24,7km
Distance
01:37:39
Time
15,2 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Trang Nguyên
31/05/2022 18:57
Evening Ride
everyone
24,4km
Distance
01:27:51
Time
16,6 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Trang Nguyên
26/05/2022 19:06
Evening Ride
everyone
24,4km
Distance
01:23:55
Time
17,5 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Trang Nguyên
25/05/2022 19:17
Evening Ride
everyone
24,4km
Distance
01:28:03
Time
16,6 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Trang Nguyên
24/05/2022 19:11
Night Ride
everyone
24,4km
Distance
01:39:54
Time
14,6 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Trang Nguyên
17/05/2022 19:12
Night Ride
everyone
24,7km
Distance
01:45:04
Time
14,1 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Trang Nguyên
14/05/2022 18:44
Night Ride
everyone
17,7km
Distance
01:11:20
Time
14,9 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Trang Nguyên
07/05/2022 19:09
Evening Ride
everyone
24,2km
Distance
01:34:05
Time
15,5 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Trang Nguyên
05/05/2022 19:21
Night Ride
everyone
24,3km
Distance
01:32:20
Time
15,8 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Trang Nguyên
03/05/2022 19:23
Night Ride
everyone
24,2km
Distance
01:34:16
Time
15,4 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Trang Nguyên
02/05/2022 17:45
Evening Ride
everyone
24,4km
Distance
01:37:06
Time
15,1 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Trang Nguyên
30/04/2022 07:37
Morning Ride
everyone
25,8km
Distance
01:37:53
Time
15,8 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Trang Nguyên
29/04/2022 18:41
Evening Ride
everyone
24,5km
Distance
01:33:59
Time
15,6 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Trang Nguyên
27/04/2022 19:09
Evening Ride
everyone
24,3km
Distance
01:35:50
Time
15,2 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Trang Nguyên
26/04/2022 19:36
Night Ride
everyone
24,3km
Distance
01:34:10
Time
15,5 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Trang Nguyên
25/04/2022 18:58
Evening Ride
everyone
24,4km
Distance
01:30:10
Time
16,2 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Trang Nguyên
21/04/2022 19:31
Night Ride
everyone
24,3km
Distance
01:31:57
Time
15,9 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Trang Nguyên
20/04/2022 18:28
Evening Ride
everyone
28,3km
Distance
01:54:48
Time
14,8 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Trang Nguyên
18/04/2022 18:55
Evening Ride
everyone
24,3km
Distance
01:36:13
Time
15,1 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride