Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Đậu Công Linh
23/07/2022 07:19
Morning Ride
everyone
4,6km
Distance
15:23
Time
18,1 km/h
Pace
119
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đậu Công Linh
23/07/2022 04:40
Morning Ride
everyone
5,8km
Distance
20:50
Time
16,7 km/h
Pace
99
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đậu Công Linh
20/07/2022 05:50
Morning Ride
everyone
19,4km
Distance
46:35
Time
25 km/h
Pace
386
Calories
Morning Ride
Đậu Công Linh
16/07/2022 07:38
Morning Ride
everyone
3,9km
Distance
16:18
Time
14,2 km/h
Pace
145
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đậu Công Linh
16/07/2022 04:57
Morning Ride
everyone
5,1km
Distance
12:44
Time
24,2 km/h
Pace
123
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đậu Công Linh
13/07/2022 18:35
Evening Ride
everyone
6,9km
Distance
22:10
Time
18,6 km/h
Pace
130
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đậu Công Linh
12/07/2022 21:58
Night Ride
everyone
7,3km
Distance
22:54
Time
19,2 km/h
Pace
167
Calories
Night Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đậu Công Linh
12/07/2022 17:41
Afternoon Ride
everyone
7,4km
Distance
24:48
Time
17,9 km/h
Pace
205
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đậu Công Linh
03/06/2022 17:45
Afternoon Ride
everyone
1,8km
Distance
12:13
Time
8,8 km/h
Pace
51
Calories
Afternoon Ride
Pace tối thiểu không hợp lệ
Đậu Công Linh
02/06/2022 16:50
Afternoon Ride
everyone
7,5km
Distance
31:47
Time
14,2 km/h
Pace
173
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đậu Công Linh
01/06/2022 17:25
Afternoon Ride
everyone
10,0km
Distance
36:57
Time
16,3 km/h
Pace
235
Calories
Afternoon Ride
Đậu Công Linh
31/05/2022 17:44
Afternoon Ride
everyone
10,0km
Distance
44:31
Time
13,5 km/h
Pace
158
Calories
Afternoon Ride
Đậu Công Linh
30/05/2022 17:11
Afternoon Ride
everyone
10,5km
Distance
38:50
Time
16,3 km/h
Pace
216
Calories
Afternoon Ride
Đậu Công Linh
30/05/2022 07:53
Morning Ride
everyone
1,5km
Distance
04:21
Time
20,3 km/h
Pace
44
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đậu Công Linh
29/05/2022 06:08
Morning Ride
everyone
10,4km
Distance
32:55
Time
18,9 km/h
Pace
161
Calories
Morning Ride
Đậu Công Linh
29/05/2022 04:57
Morning Ride
everyone
24,7km
Distance
01:05:36
Time
22,6 km/h
Pace
436
Calories
Morning Ride
Đậu Công Linh
28/05/2022 16:19
Afternoon Ride
everyone
10,6km
Distance
44:08
Time
14,4 km/h
Pace
234
Calories
Afternoon Ride
Đậu Công Linh
28/05/2022 07:38
Morning Ride
everyone
10,0km
Distance
36:21
Time
16,6 km/h
Pace
244
Calories
Morning Ride
Đậu Công Linh
28/05/2022 05:24
Morning Ride
everyone
24,8km
Distance
01:08:57
Time
21,6 km/h
Pace
385
Calories
Morning Ride
Đậu Công Linh
26/05/2022 17:18
Afternoon Ride
everyone
10,3km
Distance
36:10
Time
17 km/h
Pace
238
Calories
Afternoon Ride