Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Afternoon Ride
everyone
0,0km
Distance
21:03
Time

Pace
267
Calories
Afternoon Ride
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Ride
everyone
0,0km
Distance
08:14
Time

Pace
96
Calories
Afternoon Ride
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Ride
everyone
0,0km
Distance
22:46
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Ride
everyone
0,0km
Distance
19:55
Time

Pace
0
Calories
Evening Ride
Pace tối đa không hợp lệ