Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

🌫️ Morning Ride
everyone
21,4km
Distance
01:05:04
Time
19,7 km/h
Pace
314
Calories
🌫️ Morning Ride
☀️ Morning Ride
everyone
20,7km
Distance
59:01
Time
21 km/h
Pace
364
Calories
☀️ Morning Ride
🌫️ Morning Ride
everyone
21,6km
Distance
01:05:56
Time
19,6 km/h
Pace
344
Calories
🌫️ Morning Ride
⛅ Morning Ride
everyone
21,3km
Distance
01:02:44
Time
20,4 km/h
Pace
317
Calories
⛅ Morning Ride
⛅ Morning Ride
everyone
21,4km
Distance
01:02:11
Time
20,7 km/h
Pace
374
Calories
⛅ Morning Ride
⛅ Afternoon Ride
everyone
22,8km
Distance
01:15:05
Time
18,3 km/h
Pace
368
Calories
⛅ Afternoon Ride
☀️ Morning Ride
everyone
21,1km
Distance
01:05:49
Time
19,2 km/h
Pace
333
Calories
☀️ Morning Ride
⛅ Morning Ride
everyone
22,1km
Distance
01:00:46
Time
21,8 km/h
Pace
408
Calories
⛅ Morning Ride
☀️ Afternoon Ride
everyone
7,1km
Distance
19:57
Time
21,4 km/h
Pace
148
Calories
☀️ Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
⛅ Afternoon Ride
everyone
22,2km
Distance
01:13:05
Time
18,2 km/h
Pace
495
Calories
⛅ Afternoon Ride
🌧 Evening Ride
everyone
3,6km
Distance
13:13
Time
16,3 km/h
Pace
66
Calories
🌧 Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
⛅ Morning Ride
everyone
3,6km
Distance
13:50
Time
15,5 km/h
Pace
86
Calories
⛅ Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
☁️ Evening Ride
everyone
6,8km
Distance
19:24
Time
21 km/h
Pace
170
Calories
☁️ Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
🌫️ Afternoon Ride
everyone
8,1km
Distance
26:11
Time
18,6 km/h
Pace
0
Calories
🌫️ Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
⛅ Afternoon Ride
everyone
1,7km
Distance
06:28
Time
15,6 km/h
Pace
0
Calories
⛅ Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ