Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Afternoon Ride
everyone
13,7km
Distance
40:36
Time
20,2 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
13,0km
Distance
35:13
Time
22,2 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
13,4km
Distance
53:02
Time
15,1 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
51,4km
Distance
02:14:26
Time
23 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
35,0km
Distance
01:32:13
Time
22,8 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
33,3km
Distance
01:24:17
Time
23,7 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
34,0km
Distance
01:27:15
Time
23,4 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
25,0km
Distance
01:03:36
Time
23,6 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
14,6km
Distance
38:57
Time
22,4 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
16,9km
Distance
48:17
Time
20,9 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Afternoon Ride
everyone
21,1km
Distance
53:51
Time
23,5 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
15,9km
Distance
44:11
Time
21,6 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride