Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Thi Thu Ha Nguyen
14/07/2022 05:40
Morning Ride
everyone
7,1km
Distance
26:25
Time
16,1 km/h
Pace
94
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thi Thu Ha Nguyen
14/07/2022 05:40
Morning Ride
everyone
7,1km
Distance
26:28
Time
16 km/h
Pace
94
Calories
Morning Ride
Trùng với workout trên garmin
Thi Thu Ha Nguyen
12/07/2022 05:26
Morning Ride
everyone
21,2km
Distance
58:03
Time
21,9 km/h
Pace
461
Calories
Morning Ride
Thi Thu Ha Nguyen
12/07/2022 05:26
Morning Ride
everyone
21,2km
Distance
58:04
Time
21,9 km/h
Pace
461
Calories
Morning Ride
Trùng với workout trên garmin