Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Hong Khanh
31/07/2022 05:06
Morning Ride
everyone
5,0km
Distance
01:17:13
Time
3,9 km/h
Pace
553
Calories
Morning Ride
Pace tối thiểu không hợp lệ
Hong Khanh
30/07/2022 17:22
Afternoon Ride
everyone
0,1km
Distance
03:33
Time
1,9 km/h
Pace
13
Calories
Afternoon Ride
Pace tối thiểu không hợp lệ