Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Cao Minh Hoàng
31/07/2022 10:10
Morning Ride
everyone
1,7km
Distance
07:13
Time
14,4 km/h
Pace
22
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Cao Minh Hoàng
29/07/2022 17:07
Afternoon Ride
everyone
1,9km
Distance
07:05
Time
16 km/h
Pace
31
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Cao Minh Hoàng
23/06/2022 10:24
Morning Ride
everyone
2,5km
Distance
07:56
Time
18,7 km/h
Pace
44
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Cao Minh Hoàng
07/06/2022 18:52
Evening Ride
everyone
7,7km
Distance
25:34
Time
18,1 km/h
Pace
84
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Cao Minh Hoàng
07/06/2022 18:02
Evening Ride
everyone
14,3km
Distance
38:04
Time
22,5 km/h
Pace
303
Calories
Evening Ride
Cao Minh Hoàng
04/06/2022 21:56
Night Ride
everyone
4,1km
Distance
12:53
Time
19,1 km/h
Pace
57
Calories
Night Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Cao Minh Hoàng
04/06/2022 17:27
Afternoon Ride
everyone
5,9km
Distance
19:08
Time
18,6 km/h
Pace
82
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Cao Minh Hoàng
11/04/2022 16:50
Afternoon Ride
everyone
3,4km
Distance
12:53
Time
15,8 km/h
Pace
59
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Cao Minh Hoàng
02/04/2022 11:56
Lunch Ride
everyone
1,5km
Distance
07:03
Time
12,9 km/h
Pace
52
Calories
Lunch Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Cao Minh Hoàng
29/03/2022 17:17
Afternoon Ride
everyone
2,5km
Distance
08:35
Time
17,5 km/h
Pace
46
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Cao Minh Hoàng
30/03/2022 08:04
Morning Ride
everyone
2,6km
Distance
07:15
Time
21,2 km/h
Pace
46
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Cao Minh Hoàng
20/03/2022 16:16
Afternoon Ride
everyone
3,0km
Distance
08:07
Time
22 km/h
Pace
53
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ