Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Luân Lê
12/05/2022 07:11
Morning Ride
everyone
7,2km
Distance
16:07
Time
26,7 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Luân Lê
10/05/2022 18:04
Evening Ride
everyone
7,7km
Distance
20:36
Time
22,5 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Luân Lê
06/05/2022 07:48
Morning Ride
everyone
3,1km
Distance
08:07
Time
23,3 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ