Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Night Ride
everyone
3,9km
Distance
46:38
Time
5 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Ride
everyone
8,1km
Distance
48:33
Time
10 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Pace tối thiểu không hợp lệ
Night Ride
everyone
10,9km
Distance
36:43
Time
17,8 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride