Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Nhật Huy Phạm
31/07/2022 16:48
Afternoon Ride
everyone
4,0km
Distance
12:15
Time
19,5 km/h
Pace
31
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
31/07/2022 16:48
Afternoon Ride
everyone
4,0km
Distance
09:55
Time
24,1 km/h
Pace
31
Calories
Afternoon Ride
Trùng với workout trên garmin
Nhật Huy Phạm
31/07/2022 12:20
Lunch Ride
everyone
1,3km
Distance
07:20
Time
10,6 km/h
Pace
11
Calories
Lunch Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
31/07/2022 12:20
Lunch Ride
everyone
1,3km
Distance
03:54
Time
20 km/h
Pace
11
Calories
Lunch Ride
Trùng với workout trên garmin
Nhật Huy Phạm
31/07/2022 09:57
Morning Ride
everyone
11,1km
Distance
27:54
Time
23,9 km/h
Pace
47
Calories
Morning Ride
Nhật Huy Phạm
31/07/2022 09:57
Morning Ride
everyone
11,1km
Distance
24:02
Time
27,8 km/h
Pace
47
Calories
Morning Ride
Trùng với workout trên garmin
Nhật Huy Phạm
30/07/2022 18:20
Evening Ride
everyone
4,2km
Distance
10:02
Time
25,4 km/h
Pace
19
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
30/07/2022 18:20
Evening Ride
everyone
4,2km
Distance
11:38
Time
21,9 km/h
Pace
19
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
30/07/2022 16:28
Afternoon Ride
everyone
6,0km
Distance
12:45
Time
28,4 km/h
Pace
38
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
30/07/2022 16:28
Afternoon Ride
everyone
6,0km
Distance
11:55
Time
30,4 km/h
Pace
38
Calories
Afternoon Ride
Trùng với workout trên garmin
Nhật Huy Phạm
30/07/2022 14:27
Afternoon Ride
everyone
1,3km
Distance
08:15
Time
9,3 km/h
Pace
23
Calories
Afternoon Ride
Pace tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
30/07/2022 14:27
Afternoon Ride
everyone
1,3km
Distance
05:41
Time
13,4 km/h
Pace
23
Calories
Afternoon Ride
Trùng với workout trên garmin
Nhật Huy Phạm
30/07/2022 13:24
Lunch Ride
everyone
6,0km
Distance
16:30
Time
21,8 km/h
Pace
39
Calories
Lunch Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
30/07/2022 13:24
Afternoon Ride
everyone
6,0km
Distance
12:29
Time
28,8 km/h
Pace
39
Calories
Afternoon Ride
Trùng với workout trên garmin
Nhật Huy Phạm
30/07/2022 09:04
Morning Ride
everyone
4,3km
Distance
09:41
Time
26,5 km/h
Pace
15
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
30/07/2022 09:04
Morning Ride
everyone
4,3km
Distance
09:15
Time
27,7 km/h
Pace
15
Calories
Morning Ride
Trùng với workout trên garmin
Nhật Huy Phạm
29/07/2022 17:31
Afternoon Ride
everyone
3,7km
Distance
10:07
Time
21,9 km/h
Pace
26
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
29/07/2022 17:31
Afternoon Ride
everyone
3,7km
Distance
15:55
Time
13,9 km/h
Pace
26
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
29/07/2022 16:19
Afternoon Ride
everyone
6,7km
Distance
23:12
Time
17,4 km/h
Pace
33
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
29/07/2022 16:19
Afternoon Ride
everyone
6,7km
Distance
17:01
Time
23,8 km/h
Pace
33
Calories
Afternoon Ride
Trùng với workout trên garmin