Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Night Ride
everyone
1,7km
Distance
07:29
Time
13,7 km/h
Pace
40
Calories
Night Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Ride
everyone
2,6km
Distance
10:58
Time
14 km/h
Pace
62
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Ride
everyone
7,5km
Distance
25:09
Time
17,9 km/h
Pace
156
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Ride
everyone
7,5km
Distance
25:11
Time
17,9 km/h
Pace
156
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Ride
everyone
2,6km
Distance
09:43
Time
16,3 km/h
Pace
62
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Ride
everyone
2,6km
Distance
09:43
Time
16,3 km/h
Pace
62
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Ride
everyone
4,1km
Distance
18:34
Time
13,2 km/h
Pace
110
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Ride
everyone
4,1km
Distance
15:35
Time
15,7 km/h
Pace
110
Calories
Morning Ride
Trùng với workout trên garmin
Night Ride
everyone
1,7km
Distance
07:37
Time
13,3 km/h
Pace
43
Calories
Night Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Ride
everyone
3,3km
Distance
14:08
Time
14,2 km/h
Pace
71
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Ride
everyone
7,8km
Distance
29:57
Time
15,6 km/h
Pace
141
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Ride
everyone
3,3km
Distance
12:35
Time
15,9 km/h
Pace
59
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Ride
everyone
3,3km
Distance
12:34
Time
15,9 km/h
Pace
59
Calories
Morning Ride
Trùng với workout trên garmin
Afternoon Ride
everyone
8,2km
Distance
30:14
Time
16,2 km/h
Pace
172
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Ride
everyone
8,2km
Distance
30:14
Time
16,2 km/h
Pace
172
Calories
Afternoon Ride
Trùng với workout trên garmin
Afternoon Ride
everyone
4,4km
Distance
17:58
Time
14,6 km/h
Pace
84
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Ride
everyone
4,4km
Distance
17:53
Time
14,7 km/h
Pace
84
Calories
Afternoon Ride
Trùng với workout trên garmin
Night Ride
everyone
1,7km
Distance
07:26
Time
13,7 km/h
Pace
32
Calories
Night Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Ride
everyone
3,6km
Distance
14:44
Time
14,7 km/h
Pace
71
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Ride
everyone
6,7km
Distance
24:18
Time
16,5 km/h
Pace
102
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ