Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Hoàng Long
27/07/2022 05:42
Morning Ride
everyone
32,9km
Distance
01:31:54
Time
21,5 km/h
Pace
620
Calories
Morning Ride
Hoàng Long
26/07/2022 20:41
Evening Ride
everyone
60,3km
Distance
02:29:02
Time
24,3 km/h
Pace
1217
Calories
Evening Ride
Hoàng Long
26/07/2022 05:18
Morning Ride
everyone
47,4km
Distance
01:53:24
Time
25,1 km/h
Pace
958
Calories
Morning Ride
Hoàng Long
23/07/2022 05:25
Morning Ride
everyone
41,8km
Distance
01:57:24
Time
21,4 km/h
Pace
810
Calories
Morning Ride
Hoàng Long
22/07/2022 20:01
Evening Ride
everyone
52,0km
Distance
02:12:36
Time
23,5 km/h
Pace
1167
Calories
Evening Ride
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Hoàng Long
22/07/2022 20:08
Evening Ride
everyone
15,2km
Distance
37:32
Time
24,2 km/h
Pace
245
Calories
Evening Ride
Workout đã bị xóa
Hoàng Long
15/07/2022 20:51
Evening Ride
everyone
43,6km
Distance
01:50:56
Time
23,6 km/h
Pace
903
Calories
Evening Ride
Hoàng Long
14/07/2022 20:56
Evening Ride
everyone
42,1km
Distance
01:52:13
Time
22,5 km/h
Pace
846
Calories
Evening Ride
Hoàng Long
14/07/2022 05:36
Morning Ride
everyone
32,2km
Distance
01:25:21
Time
22,6 km/h
Pace
562
Calories
Morning Ride
Hoàng Long
13/07/2022 19:20
Evening Ride
everyone
61,0km
Distance
02:48:43
Time
21,7 km/h
Pace
1374
Calories
Evening Ride
Hoàng Long
12/07/2022 20:09
Evening Ride
everyone
41,0km
Distance
01:52:07
Time
21,9 km/h
Pace
1020
Calories
Evening Ride
Hoàng Long
11/07/2022 05:31
Morning Ride
everyone
40,1km
Distance
01:41:03
Time
23,8 km/h
Pace
880
Calories
Morning Ride
Hoàng Long
10/07/2022 11:15
Lunch Ride
everyone
16,5km
Distance
50:35
Time
19,6 km/h
Pace
527
Calories
Lunch Ride
Hoàng Long
09/07/2022 14:04
Afternoon Ride
everyone
61,2km
Distance
02:38:21
Time
23,2 km/h
Pace
1424
Calories
Afternoon Ride
Hoàng Long
07/07/2022 05:40
Morning Ride
everyone
30,2km
Distance
01:19:32
Time
22,8 km/h
Pace
595
Calories
Morning Ride
Hoàng Long
06/07/2022 21:07
Night Ride
everyone
52,3km
Distance
02:06:45
Time
24,8 km/h
Pace
1161
Calories
Night Ride
Hoàng Long
05/07/2022 05:17
Morning Ride
everyone
40,6km
Distance
01:43:57
Time
23,4 km/h
Pace
783
Calories
Morning Ride
Hoàng Long
08/06/2022 21:58
Night Ride
everyone
30,2km
Distance
01:21:27
Time
22,3 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Hoàng Long
09/06/2022 20:10
Night Ride
everyone
40,2km
Distance
02:07:05
Time
19 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Hoàng Long
11/06/2022 05:16
Morning Ride
everyone
37,9km
Distance
01:49:04
Time
20,9 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride