|

7 ngày chạy HM liên tiếp

1,9km Distance
21:31 Time
11:19/km Pace
165 Calories
Morning Run
4,5km Distance
47:49 Time
10:34/km Pace
402 Calories
Morning Run
17,3km Distance
02:12:49 Time
07:39/km Pace
0 Calories
Evening Run
2,1km Distance
19:15 Time
09:20/km Pace
180 Calories
Morning Run
2,9km Distance
29:49 Time
10:23/km Pace
252 Calories
Morning Run
7,7km Distance
57:44 Time
07:30/km Pace
0 Calories
Evening Run
2,4km Distance
25:59 Time
10:40/km Pace
215 Calories
Morning Run
2,8km Distance
30:43 Time
10:57/km Pace
247 Calories
Morning Run
Ba Ly 11/10/2020 14:13 everyone Afternoon Run
45,0km Distance
05:04:19 Time
06:45/km Pace
2377 Calories
Afternoon Run
Ba Ly 11/10/2020 14:13 everyone Afternoon Run
45,0km Distance
05:04:19 Time
06:45/km Pace
2377 Calories
Afternoon Run
12,7km Distance
01:41:23 Time
07:59/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
2,8km Distance
45:48 Time
16:16/km Pace
154 Calories
Afternoon Run
2,3km Distance
22:20 Time
09:52/km Pace
183 Calories
Afternoon Run
0,2km Distance
00:45 Time
04:06/km Pace
52 Calories
Morning Run
1,3km Distance
11:36 Time
08:43/km Pace
112 Calories
Afternoon Run
13,5km Distance
01:35:54 Time
07:06/km Pace
0 Calories
Morning Run
2,9km Distance
30:41 Time
10:26/km Pace
257 Calories
Morning Run
7,7km Distance
55:57 Time
07:13/km Pace
0 Calories
Morning Run
0,8km Distance
08:43 Time
10:30/km Pace
75 Calories
Morning Run
4,2km Distance
44:01 Time
10:30/km Pace
371 Calories
Morning Run