|

Ai là người chạy nhiều nhất trong 14 ngày

4,7km Distance
37:14 Time
07:58/km Pace
0 Calories
Morning Run
2,9km Distance
32:01 Time
11:03/km Pace
255 Calories
Morning Run
6,7km Distance
37:23 Time
05:33/km Pace
502 Calories
Morning Run
6,7km Distance
37:23 Time
05:33/km Pace
502 Calories
Morning Run
6,7km Distance
37:23 Time
05:33/km Pace
502 Calories
Morning Run
0,9km Distance
08:12 Time
09:34/km Pace
71 Calories
Morning Run
Ba Ly 20/10/2020 20:33 everyone Evening Run
10,0km Distance
01:03:26 Time
06:19/km Pace
501 Calories
Evening Run
Ba Ly 20/10/2020 20:33 everyone Evening Run
10,0km Distance
01:03:26 Time
06:19/km Pace
501 Calories
Evening Run
Ba Ly 20/10/2020 20:33 everyone Evening Run
10,0km Distance
01:03:26 Time
06:19/km Pace
501 Calories
Evening Run
Ba Ly 20/10/2020 20:33 everyone Evening Run
10,0km Distance
01:03:26 Time
06:19/km Pace
501 Calories
Evening Run
5,6km Distance
01:16:23 Time
13:40/km Pace
365 Calories
Evening Run
5,6km Distance
01:16:23 Time
13:40/km Pace
365 Calories
Evening Run
5,6km Distance
01:16:23 Time
13:40/km Pace
365 Calories
Evening Run
5,6km Distance
01:16:23 Time
13:40/km Pace
365 Calories
Evening Run
5,6km Distance
01:16:23 Time
13:40/km Pace
365 Calories
Evening Run
2,1km Distance
18:54 Time
09:11/km Pace
152 Calories
Night Walk
2,1km Distance
18:54 Time
09:11/km Pace
152 Calories
Night Walk
14,3km Distance
01:45:01 Time
07:21/km Pace
840 Calories
Afternoon Run
14,3km Distance
01:45:01 Time
07:21/km Pace
840 Calories
Afternoon Run
14,3km Distance
01:45:01 Time
07:21/km Pace
840 Calories
Afternoon Run