Lê Văn Biển
Tham gia: 29/07/2023
54
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
7,2km
Distance
45:37
Time
06:18/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,4km
Distance
38:56
Time
06:03/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
23,4km
Distance
02:17:51
Time
05:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
23,7km
Distance
02:05:18
Time
05:16/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
20,1km
Distance
01:57:29
Time
05:51/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
13,1km
Distance
01:15:44
Time
05:46/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
9,2km
Distance
01:06:10
Time
07:09/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,4km
Distance
01:07:28
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
13,4km
Distance
01:23:15
Time
06:13/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
17,1km
Distance
01:48:00
Time
06:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
13,0km
Distance
01:26:25
Time
06:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:03:59
Time
06:20/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
51:10
Time
06:22/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,1km
Distance
37:43
Time
06:10/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,9km
Distance
38:09
Time
06:25/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
25,0km
Distance
02:55:26
Time
07:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
13,0km
Distance
01:25:19
Time
06:32/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
16,9km
Distance
01:49:49
Time
06:30/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:51
Time
13:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
41:32
Time
06:46/km
Pace
0
Calories
Morning Run