Võ Văn Dũng
Tham gia: 13/08/2020
230
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
1,9km
Distance
18:21
Time
09:50/km
Pace
128
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
15:41
Time
11:05/km
Pace
96
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
22:42
Time
11:13/km
Pace
137
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
0,8km
Distance
07:38
Time
09:18/km
Pace
55
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
31:55
Time
08:53/km
Pace
244
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
41:54
Time
09:28/km
Pace
300
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
33:08
Time
08:30/km
Pace
264
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
24:05
Time
08:32/km
Pace
191
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
12,3km
Distance
14:56
Time
01:12/km
Pace
830
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
20:31
Time
10:31/km
Pace
132
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
3,2km
Distance
13:16
Time
04:09/km
Pace
227
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
0,7km
Distance
05:44
Time
08:14/km
Pace
47
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
27:56
Time
07:29/km
Pace
253
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
12:06
Time
09:19/km
Pace
88
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,5km
Distance
16:21
Time
10:52/km
Pace
102
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
28:49
Time
08:20/km
Pace
234
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
20:23
Time
07:56/km
Pace
174
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
22:33
Time
13:03/km
Pace
118
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
24:48
Time
08:57/km
Pace
188
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,3km
Distance
23:10
Time
09:59/km
Pace
157
Calories
Afternoon Run