Võ Văn Dũng
Tham gia: 13/08/2020
134
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
1,3km
Distance
12:22
Time
09:27/km
Pace
89
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:01
Time
05:18/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,2km
Distance
21:27
Time
09:37/km
Pace
151
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
23:39
Time
10:07/km
Pace
158
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
23:30
Time
10:44/km
Pace
149
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,6km
Distance
14:37
Time
09:00/km
Pace
110
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
0,6km
Distance
03:34
Time
06:22/km
Pace
43
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,8km
Distance
16:40
Time
09:23/km
Pace
120
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
18:47
Time
09:00/km
Pace
141
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
13:04
Time
10:17/km
Pace
86
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,8km
Distance
29:49
Time
10:29/km
Pace
193
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
12:16
Time
09:14/km
Pace
90
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,8km
Distance
32:06
Time
11:33/km
Pace
188
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
26:20
Time
10:38/km
Pace
168
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
26:58
Time
10:36/km
Pace
172
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
24:38
Time
09:47/km
Pace
170
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,6km
Distance
25:05
Time
09:31/km
Pace
179
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
24:47
Time
09:59/km
Pace
168
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,7km
Distance
18:17
Time
10:51/km
Pace
114
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:10:26
Time
07:02/km
Pace
677
Calories
Morning Run