Võ Văn Dũng
Tham gia: 13/08/2020
399
Run
1
Run
1
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,2km
Distance
16:55
Time
07:36/km
Pace
150
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,3km
Distance
20:58
Time
08:57/km
Pace
159
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
29:43
Time
09:25/km
Pace
214
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
22:45
Time
07:33/km
Pace
205
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
28:22
Time
09:21/km
Pace
205
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
26:44
Time
09:52/km
Pace
183
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
29:05
Time
08:39/km
Pace
227
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
31:32
Time
07:06/km
Pace
302
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
29:53
Time
08:57/km
Pace
226
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
36:39
Time
09:13/km
Pace
269
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,3km
Distance
31:08
Time
09:20/km
Pace
235
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
36:17
Time
10:53/km
Pace
235
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
29:22
Time
08:48/km
Pace
235
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
38:36
Time
11:34/km
Pace
226
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,8km
Distance
07:02
Time
09:03/km
Pace
53
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
01:06:11
Time
09:56/km
Pace
476
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,5km
Distance
19:58
Time
07:59/km
Pace
169
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
22:50
Time
08:59/km
Pace
172
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
22:57
Time
08:19/km
Pace
187
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
27:01
Time
08:06/km
Pace
226
Calories
Morning Run