Tép xinh
Tham gia: 01/09/2020
146
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Walk
everyone
0,2km
Distance
02:57
Time
11:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Lunch Walk
everyone
1,2km
Distance
16:11
Time
13:16/km
Pace
0
Calories
Lunch Walk
Night Walk
everyone
0,7km
Distance
08:47
Time
12:33/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Morning Walk
everyone
0,7km
Distance
07:24
Time
10:49/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,4km
Distance
05:13
Time
11:50/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
0,5km
Distance
05:45
Time
11:12/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,7km
Distance
09:58
Time
14:11/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
0,4km
Distance
05:05
Time
11:19/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
0,3km
Distance
01:46
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
0,3km
Distance
02:45
Time
09:44/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Lunch Walk
everyone
0,6km
Distance
08:41
Time
13:33/km
Pace
0
Calories
Lunch Walk
Morning Walk
everyone
0,3km
Distance
04:20
Time
14:16/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
1,1km
Distance
13:34
Time
12:38/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
0,2km
Distance
01:54
Time
10:13/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
0,4km
Distance
04:02
Time
09:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Lunch Walk
everyone
0,6km
Distance
08:19
Time
14:34/km
Pace
0
Calories
Lunch Walk
Morning Walk
everyone
0,3km
Distance
04:08
Time
12:52/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,1km
Distance
01:41
Time
14:44/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Afternoon Walk
everyone
0,1km
Distance
02:06
Time
16:34/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
0,2km
Distance
03:03
Time
13:34/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk