Nguyễn Triều Dương
Tham gia: 24/05/2020
786
Run
78
Run
12
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:29:32
Time
05:56/km
Pace
727
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,9km
Distance
01:42:08
Time
06:03/km
Pace
827
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,3km
Distance
01:26:04
Time
05:59/km
Pace
726
Calories
Morning Run
Afternoon Ride
everyone
22,9km
Distance
01:05:17
Time
21 km/h
Pace
297
Calories
Afternoon Ride
Morning Run
everyone
42,3km
Distance
04:49:38
Time
06:50/km
Pace
2499
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
01:22:00
Time
06:30/km
Pace
687
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
14,1km
Distance
01:18:13
Time
05:33/km
Pace
765
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
27:40
Time
05:27/km
Pace
283
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:14:59
Time
06:25/km
Pace
634
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
14,1km
Distance
01:22:48
Time
05:51/km
Pace
794
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:14:57
Time
05:06/km
Pace
825
Calories
Morning Run
Afternoon Swim
everyone
0,7km
Distance
28:57
Time
04:17/100m
Pace
209
Calories
Afternoon Swim
Afternoon Run
everyone
14,7km
Distance
01:24:43
Time
05:44/km
Pace
798
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,2km
Distance
46:57
Time
05:41/km
Pace
393
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,3km
Distance
01:11:21
Time
05:48/km
Pace
649
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
22,1km
Distance
01:58:09
Time
05:21/km
Pace
1239
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
14,4km
Distance
01:24:51
Time
05:52/km
Pace
783
Calories
Afternoon Run
Afternoon Swim
everyone
0,1km
Distance
02:18
Time
04:02/100m
Pace
16
Calories
Afternoon Swim
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
09:18
Time
06:58/km
Pace
75
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
13,6km
Distance
01:15:03
Time
05:30/km
Pace
709
Calories
Afternoon Run