Hoàng Đức Giang
Tham gia: 29/09/2020
46
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
13:24
Time
06:19/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
37:03
Time
05:50/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
31:39
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
16,7km
Distance
01:43:25
Time
06:11/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,4km
Distance
13:55
Time
10:04/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
12,1km
Distance
01:17:23
Time
06:23/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
01:16:06
Time
10:19/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
11,6km
Distance
01:21:55
Time
07:03/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
07:37
Time
03:03/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
01:03:25
Time
10:24/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,9km
Distance
24:20
Time
06:11/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
50:12
Time
06:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
2,4km
Distance
12:06
Time
05:01/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
45:50
Time
05:32/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:08:04
Time
06:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
7,8km
Distance
51:46
Time
06:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
51:05
Time
08:29/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
55:48
Time
09:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
01:05:17
Time
09:12/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,4km
Distance
14:10
Time
05:51/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run