Hoàng Đức Giang
Tham gia: 29/09/2020
97
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
1,0km
Distance
06:16
Time
06:14/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
11:55
Time
08:43/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
13,2km
Distance
01:44:51
Time
07:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,3km
Distance
57:51
Time
09:10/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,8km
Distance
55:55
Time
11:37/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
14:10
Time
10:52/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,8km
Distance
01:11:02
Time
06:01/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,5km
Distance
23:14
Time
09:17/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,8km
Distance
18:31
Time
10:00/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,9km
Distance
26:03
Time
09:01/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,5km
Distance
08:26
Time
05:48/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
18:21
Time
06:24/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
34:20
Time
06:30/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
06:27
Time
04:56/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
11:56
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
53:16
Time
06:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
4,6km
Distance
32:12
Time
06:59/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
39:26
Time
09:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
48:08
Time
08:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,3km
Distance
10:12
Time
07:50/km
Pace
0
Calories
Night Run