Hoàng Nguyệt
Tham gia: 22/05/2020
150
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
6,7km
Distance
41:47
Time
06:16/km
Pace
323
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
0,7km
Distance
08:11
Time
11:42/km
Pace
36
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
23,0km
Distance
02:11:39
Time
05:43/km
Pace
1137
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,8km
Distance
06:38
Time
08:47/km
Pace
48
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
02:32
Time
06:21/km
Pace
26
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:05:25
Time
06:21/km
Pace
521
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
33:20
Time
05:58/km
Pace
289
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,7km
Distance
01:04:35
Time
06:03/km
Pace
554
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:08:38
Time
06:09/km
Pace
571
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
20:19
Time
06:39/km
Pace
152
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
42,4km
Distance
03:40:58
Time
05:12/km
Pace
2318
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,8km
Distance
32:05
Time
11:39/km
Pace
194
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
33:15
Time
06:05/km
Pace
271
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
50:10
Time
06:01/km
Pace
400
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,9km
Distance
07:13
Time
07:51/km
Pace
67
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
25:00
Time
04:49/km
Pace
267
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
15:11
Time
07:03/km
Pace
130
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:00:12
Time
05:59/km
Pace
508
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,0km
Distance
52:23
Time
05:47/km
Pace
460
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,9km
Distance
31:00
Time
10:38/km
Pace
188
Calories
Afternoon Run