Hoàng Nguyệt
Tham gia: 22/05/2020
707
Run
66
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Activity
everyone
0,0km
Distance
26:57
Time

Pace
67
Calories
Night Activity
Morning Run
everyone
9,4km
Distance
01:03:56
Time
06:47/km
Pace
482
Calories
Morning Run
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
37:08
Time

Pace
83
Calories
Evening Activity
Morning Run
everyone
9,8km
Distance
01:03:25
Time
06:28/km
Pace
496
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
28,8km
Distance
03:00:50
Time
06:16/km
Pace
1539
Calories
Morning Run
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
40:25
Time

Pace
144
Calories
Afternoon Activity
Morning Ride
everyone
24,1km
Distance
01:12:05
Time
20,1 km/h
Pace
524
Calories
Morning Ride
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
26:53
Time

Pace
82
Calories
Morning Activity
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
45:47
Time
06:20/km
Pace
351
Calories
Morning Run
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
25:57
Time

Pace
66
Calories
Evening Activity
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
03:13
Time
07:14/km
Pace
21
Calories
Morning Run
#daihoiREDs2021
everyone
15,3km
Distance
01:28:05
Time
05:46/km
Pace
783
Calories
#daihoiREDs2021
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
38:26
Time

Pace
85
Calories
Afternoon Activity
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
59:54
Time
06:18/km
Pace
455
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
59:04
Time
06:12/km
Pace
455
Calories
Morning Run
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
51:54
Time

Pace
140
Calories
Morning Activity
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:17:31
Time
06:37/km
Pace
583
Calories
Morning Run
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
14:01
Time

Pace
41
Calories
Morning Activity
Morning Run
everyone
25,5km
Distance
02:25:54
Time
05:43/km
Pace
1322
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
9,4km
Distance
36:24
Time
15,5 km/h
Pace
377
Calories
Morning Ride