Hoàng Nguyệt
Tham gia: 22/05/2020
603
Run
44
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Activity
everyone
0,0km
Distance
00:17
Time

Pace
0
Calories
Night Activity
Night Activity
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Night Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
24:25
Time

Pace
62
Calories
Evening Activity
Morning Run
everyone
22,5km
Distance
02:11:27
Time
05:49/km
Pace
1150
Calories
Morning Run
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
13:42
Time

Pace
18
Calories
Evening Activity
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
12:53
Time
10:31/km
Pace
126
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
29:51
Time
05:11/km
Pace
286
Calories
Morning Run
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
28:53
Time

Pace
83
Calories
Morning Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
01:05:42
Time

Pace
167
Calories
Afternoon Activity
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:03:38
Time
06:09/km
Pace
536
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
02:38
Time
07:31/km
Pace
18
Calories
Morning Run
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
25:49
Time

Pace
91
Calories
Evening Activity
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:01:55
Time
06:04/km
Pace
535
Calories
Morning Run
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
24:18
Time

Pace
51
Calories
Evening Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
12:42
Time

Pace
34
Calories
Morning Activity
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
17:01
Time
08:26/km
Pace
127
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
36:22
Time
05:11/km
Pace
344
Calories
Morning Run
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
23:27
Time

Pace
63
Calories
Evening Activity
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:00:18
Time
05:59/km
Pace
523
Calories
Morning Run
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
26:16
Time

Pace
79
Calories
Evening Activity