Đỗ Thơm
Tham gia: 21/05/2020
147
Run
34
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
0,5km
Distance
01:03:55
Time
118:12/km
Pace
42
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,8km
Distance
01:06:42
Time
09:48/km
Pace
385
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
13:41
Time
06:42/km
Pace
76
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,8km
Distance
01:02:38
Time
08:04/km
Pace
449
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
20:04
Time
07:41/km
Pace
94
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,7km
Distance
53:25
Time
09:27/km
Pace
320
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,8km
Distance
01:09:39
Time
12:01/km
Pace
297
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,8km
Distance
01:10:03
Time
24:54/km
Pace
267
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
49:21
Time
24:17/km
Pace
214
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
01:03:09
Time
29:14/km
Pace
258
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
1,0km
Distance
06:48
Time
06:57/km
Pace
29
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
18:52
Time
19:25/km
Pace
57
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,0km
Distance
01:05:58
Time
07:21/km
Pace
544
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
1,7km
Distance
16:44
Time
09:55/km
Pace
93
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
30:04
Time
15:12/km
Pace
106
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
9,0km
Distance
01:13:29
Time
08:12/km
Pace
512
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
0,3km
Distance
10:04
Time
37:57/km
Pace
34
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
01:16:07
Time
12:57/km
Pace
260
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,6km
Distance
02:22:06
Time
12:15/km
Pace
596
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
28:10
Time
05:37/km
Pace
320
Calories
Afternoon Run