Hồ Văn Thắng
Tham gia: 22/05/2020
486
Run
38
Run
25
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
14,5km
Distance
01:21:38
Time
05:38/km
Pace
982
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,4km
Distance
45:38
Time
07:09/km
Pace
451
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:13:23
Time
06:41/km
Pace
687
Calories
Morning Run
Lội nước
everyone
30,6km
Distance
02:59:36
Time
05:52/km
Pace
2519
Calories
Lội nước
Afternoon Run
everyone
7,2km
Distance
42:38
Time
05:55/km
Pace
465
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
2,1km
Distance
13:55
Time
06:43/km
Pace
161
Calories
Lunch Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
28:46
Time
05:43/km
Pace
300
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:20
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:37
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,9km
Distance
01:14:55
Time
06:18/km
Pace
744
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
4,9km
Distance
39:34
Time
08:08/km
Pace
426
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:25:16
Time
06:04/km
Pace
874
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,9km
Distance
45:03
Time
06:30/km
Pace
468
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
13,7km
Distance
01:22:18
Time
05:59/km
Pace
873
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
39:42
Time
07:50/km
Pace
268
Calories
Afternoon Run
Morning Walk
everyone
2,5km
Distance
25:17
Time
10:11/km
Pace
272
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
57:54
Time
05:37/km
Pace
567
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:41:14
Time
10:07/km
Pace
1053
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
01:39:24
Time
10:24/km
Pace
1195
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
8,7km
Distance
01:32:03
Time
10:37/km
Pace
913
Calories
Morning Walk