Hồ Văn Thắng
Tham gia: 22/05/2020
851
Run
40
Run
39
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
19,0km
Distance
02:03:34
Time
06:30/km
Pace
1389
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
46:40
Time
05:49/km
Pace
482
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
15:40
Time
06:02/km
Pace
56
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
5,4km
Distance
30:05
Time
05:35/km
Pace
309
Calories
Night Run
Night Run
everyone
14,2km
Distance
01:11:19
Time
05:02/km
Pace
798
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:00:08
Time
05:35/km
Pace
742
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:07:07
Time
06:13/km
Pace
749
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,5km
Distance
01:45:18
Time
06:47/km
Pace
1155
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
17:26
Time
07:08/km
Pace
145
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,4km
Distance
01:36:31
Time
05:52/km
Pace
925
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
52:34
Time
05:01/km
Pace
753
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:05
Time
07:10/km
Pace
1
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
09:58
Time
05:33/km
Pace
86
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,8km
Distance
53:51
Time
06:07/km
Pace
698
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,4km
Distance
01:10:32
Time
04:53/km
Pace
983
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,8km
Distance
09:56
Time
05:27/km
Pace
104
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:00:22
Time
05:39/km
Pace
818
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:02:41
Time
05:56/km
Pace
864
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
25,8km
Distance
02:20:15
Time
05:26/km
Pace
1888
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
52:54
Time
05:53/km
Pace
724
Calories
Morning Run