Hồ Văn Thắng
Tham gia: 22/05/2020
711
Run
40
Run
37
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Run
everyone
21,2km
Distance
01:54:53
Time
05:25/km
Pace
1213
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:13:02
Time
05:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,7km
Distance
01:55:21
Time
05:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
01:12:07
Time
05:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,3km
Distance
01:18:34
Time
05:07/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:05:36
Time
05:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:00:07
Time
05:38/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Chúc mừng ngày của Cha
everyone
31,4km
Distance
02:54:10
Time
05:32/km
Pace
0
Calories
Chúc mừng ngày của Cha
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:11:06
Time
05:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
01:13:26
Time
05:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:10:44
Time
05:47/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,4km
Distance
01:56:32
Time
05:26/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,5km
Distance
02:02:57
Time
05:42/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:04
Time

Pace
2
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
15:43
Time
10:11/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Hike
everyone
15,0km
Distance
01:29:51
Time

Pace
0
Calories
Morning Hike
Morning Hike
everyone
1,6km
Distance
20:42
Time

Pace
0
Calories
Morning Hike
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:17:21
Time
05:31/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
30,6km
Distance
03:16:14
Time
06:24/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
16:42
Time
10:51/km
Pace
0
Calories
Morning Run