Đỗ Khắc Khoa
Tham gia: 08/08/2023
20
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Run
everyone
3,5km
Distance
34:12
Time
09:53/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,2km
Distance
31:58
Time
10:08/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,1km
Distance
31:16
Time
09:57/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,3km
Distance
31:24
Time
09:31/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,1km
Distance
29:41
Time
09:30/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,1km
Distance
30:05
Time
09:38/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
28:56
Time
10:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
3,1km
Distance
29:41
Time
09:30/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,9km
Distance
28:41
Time
09:48/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,1km
Distance
30:23
Time
09:54/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,3km
Distance
34:08
Time
10:11/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,9km
Distance
29:19
Time
10:00/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
30:02
Time
09:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
2,9km
Distance
29:18
Time
09:59/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
33:23
Time
10:25/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
3,8km
Distance
38:23
Time
10:02/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
30:35
Time
09:09/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,9km
Distance
26:09
Time
09:06/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
1,5km
Distance
16:53
Time
11:28/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
3,7km
Distance
23:25
Time
06:18/km
Pace
0
Calories
Evening Run