Hoàng Long
Tham gia: 10/06/2023
101
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:43:24
Time
04:53/km
Pace
1615
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:31:19
Time
06:04/km
Pace
1181
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
51:44
Time
05:09/km
Pace
766
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
56:27
Time
05:37/km
Pace
813
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
56:19
Time
05:36/km
Pace
804
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
44:34
Time
04:24/km
Pace
698
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
46:09
Time
04:34/km
Pace
761
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
28:04
Time
04:37/km
Pace
454
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
30:06
Time
04:46/km
Pace
457
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
23,2km
Distance
02:09:06
Time
05:33/km
Pace
1844
Calories
Night Run
Night Run
everyone
21,2km
Distance
01:59:43
Time
05:38/km
Pace
1707
Calories
Night Run
Night Run
everyone
20,3km
Distance
01:58:07
Time
05:48/km
Pace
1629
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
13,8km
Distance
01:19:19
Time
05:44/km
Pace
1086
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
21,3km
Distance
02:04:38
Time
05:51/km
Pace
1696
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
46:42
Time
05:10/km
Pace
698
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
48:40
Time
05:24/km
Pace
698
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
15,0km
Distance
01:28:32
Time
05:53/km
Pace
1211
Calories
Night Run
Night Run
everyone
20,0km
Distance
02:00:55
Time
06:02/km
Pace
1641
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
20:54
Time
05:20/km
Pace
304
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
20,1km
Distance
02:06:58
Time
06:19/km
Pace
1610
Calories
Night Run