Lương Thế Vũ
Tham gia: 11/06/2021
587
Run
20
Run
6
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
21,1km
Distance
03:02:11
Time
08:37/km
Pace
1193
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,6km
Distance
56:34
Time
06:35/km
Pace
509
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:40:22
Time
06:35/km
Pace
873
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
51:22
Time
06:24/km
Pace
466
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,7km
Distance
01:40:01
Time
07:50/km
Pace
797
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,0km
Distance
02:35:03
Time
09:40/km
Pace
911
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:14:31
Time
07:26/km
Pace
570
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
13,3km
Distance
40:23
Time
19,8 km/h
Pace
303
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
4,2km
Distance
38:46
Time
6,5 km/h
Pace
131
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
03:21:34
Time
09:33/km
Pace
1349
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
24,0km
Distance
01:04:12
Time
22,4 km/h
Pace
453
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
01:00:25
Time
07:32/km
Pace
445
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,2km
Distance
03:03:04
Time
13:49/km
Pace
963
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
55:22
Time
07:18/km
Pace
425
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
50:19
Time
07:18/km
Pace
382
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:41:13
Time
06:38/km
Pace
925
Calories
Morning Run
Morning Trail
everyone
9,8km
Distance
03:45:50
Time
23:01/km
Pace
1045
Calories
Morning Trail
Morning Run
everyone
12,7km
Distance
01:17:49
Time
06:06/km
Pace
727
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
54:06
Time
06:44/km
Pace
465
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
38:35
Time
07:13/km
Pace
301
Calories
Morning Run