Lương Thế Vũ
Tham gia: 11/06/2021
275
Run
3
Run
2
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
13,3km
Distance
01:30:44
Time
06:49/km
Pace
737
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
26,1km
Distance
02:32:11
Time
05:49/km
Pace
1450
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:13:54
Time
06:35/km
Pace
608
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:15:39
Time
06:58/km
Pace
598
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,6km
Distance
02:23:31
Time
06:37/km
Pace
1197
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:14:08
Time
07:24/km
Pace
543
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
32,4km
Distance
03:18:45
Time
06:08/km
Pace
1842
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,5km
Distance
01:01:45
Time
07:14/km
Pace
441
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
19,3km
Distance
02:05:17
Time
06:30/km
Pace
1044
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
01:23:39
Time
07:24/km
Pace
603
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,4km
Distance
02:26:02
Time
06:48/km
Pace
1157
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
26:53
Time
08:39/km
Pace
191
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
22:21
Time
04:26/km
Pace
279
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
17:57
Time
07:31/km
Pace
137
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:16:36
Time
07:05/km
Pace
585
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:17:10
Time
06:56/km
Pace
624
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:07:29
Time
06:23/km
Pace
588
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:07:14
Time
06:39/km
Pace
557
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,6km
Distance
01:29:05
Time
06:33/km
Pace
771
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
32:48
Time
07:30/km
Pace
240
Calories
Morning Run