Lương Thế Vũ
Tham gia: 11/06/2021
392
Run
10
Run
4
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
3,6km
Distance
25:38
Time
07:11/km
Pace
201
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,8km
Distance
01:26:46
Time
06:47/km
Pace
690
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
42:12
Time
07:10/km
Pace
320
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
25:56
Time
07:14/km
Pace
191
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,0km
Distance
01:53:26
Time
05:24/km
Pace
1249
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
18:10
Time
08:26/km
Pace
131
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
42:46
Time
07:05/km
Pace
340
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,6km
Distance
54:52
Time
06:24/km
Pace
468
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:09:41
Time
06:19/km
Pace
642
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,6km
Distance
01:27:34
Time
06:27/km
Pace
764
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
23:43
Time
05:55/km
Pace
219
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:05:53
Time
06:32/km
Pace
567
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
22,2km
Distance
02:28:56
Time
06:42/km
Pace
1304
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
30:35
Time
07:33/km
Pace
231
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,6km
Distance
01:00:53
Time
07:03/km
Pace
463
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
25,0km
Distance
05:54:27
Time
14:09/km
Pace
2040
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:13:46
Time
06:46/km
Pace
603
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
12,4km
Distance
33:54
Time
21,9 km/h
Pace
264
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
8,6km
Distance
01:00:17
Time
06:59/km
Pace
477
Calories
Morning Run
Evening Ride
everyone
11,5km
Distance
44:31
Time
15,5 km/h
Pace
186
Calories
Evening Ride