Lương Thế Vũ
Tham gia: 11/06/2021
489
Run
15
Run
6
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
13,4km
Distance
01:42:37
Time
07:38/km
Pace
831
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
41:24
Time
06:25/km
Pace
401
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:18:57
Time
06:27/km
Pace
709
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:16:50
Time
07:19/km
Pace
585
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
19,1km
Distance
02:03:16
Time
06:28/km
Pace
1105
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
01:10:04
Time
07:54/km
Pace
496
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,8km
Distance
01:21:36
Time
06:21/km
Pace
731
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:12:52
Time
07:04/km
Pace
580
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
42:38
Time
06:02/km
Pace
394
Calories
Morning Run
Evening Walk
everyone
4,3km
Distance
53:39
Time
12:31/km
Pace
206
Calories
Evening Walk
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
01:16:36
Time
07:22/km
Pace
586
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
49:26
Time
07:21/km
Pace
372
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:27:14
Time
06:12/km
Pace
810
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
01:09:08
Time
07:33/km
Pace
512
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,4km
Distance
01:27:17
Time
06:32/km
Pace
776
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
32,6km
Distance
03:53:07
Time
07:09/km
Pace
1818
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,6km
Distance
01:01:58
Time
07:09/km
Pace
495
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,6km
Distance
01:20:11
Time
06:55/km
Pace
666
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
49:39
Time
07:07/km
Pace
399
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
13:20
Time
06:32/km
Pace
117
Calories
Morning Run