M9.07167.HUE
Tham gia: 07/07/2023
34
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Walk
everyone
5,0km
Distance
12:14
Time
02:26/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,1km
Distance
05:08
Time
04:42/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
7,1km
Distance
36:38
Time
05:09/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
10,2km
Distance
42:30
Time
04:09/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
4,3km
Distance
13:03
Time
03:00/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
7,3km
Distance
36:03
Time
04:55/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,6km
Distance
03:57
Time
06:48/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
0,3km
Distance
03:57
Time
13:16/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Walk
everyone
1,5km
Distance
09:01
Time
05:50/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,0km
Distance
00:08
Time
19:54/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,4km
Distance
03:07
Time
07:52/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
2,3km
Distance
06:53
Time
02:59/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
2,6km
Distance
18:11
Time
07:07/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Walk
everyone
7,3km
Distance
30:42
Time
04:13/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
0,0km
Distance
00:06
Time
17:55/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Night Walk
everyone
3,7km
Distance
20:38
Time
05:36/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
2,1km
Distance
14:55
Time
07:04/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,1km
Distance
01:17
Time
11:07/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,0km
Distance
00:01
Time
04:46/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
3,5km
Distance
19:49
Time
05:44/km
Pace
0
Calories
Evening Walk