Văn Hoàng
Tham gia: 03/08/2023
32
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
6,0km
Distance
01:07:12
Time
11:10/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:48:22
Time
10:05/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
4,8km
Distance
44:21
Time
09:11/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
7,9km
Distance
01:33:07
Time
11:46/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
9,3km
Distance
01:28:23
Time
09:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
8,5km
Distance
01:38:19
Time
11:32/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
2,4km
Distance
27:26
Time
11:15/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
25:41
Time

Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:57:21
Time
11:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,7km
Distance
01:40:28
Time
10:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,8km
Distance
01:46:40
Time
09:53/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
7,8km
Distance
01:12:05
Time
09:16/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
5,7km
Distance
01:04:13
Time
11:11/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
6,6km
Distance
01:17:15
Time
11:40/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
12,8km
Distance
02:02:59
Time
09:34/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
18,3km
Distance
02:59:48
Time
09:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,9km
Distance
01:46:13
Time
09:46/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,7km
Distance
01:31:28
Time
10:32/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
02:03:30
Time
10:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
02:04:52
Time
09:30/km
Pace
0
Calories
Morning Run