|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Ngô Quang Trung
Tham gia: 02/08/2020
Run
224
Ride
0
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run 05/03/2021 15:45
0,9km Distance
16:16 Time
18:53/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 04/03/2021 15:25
0,9km Distance
16:17 Time
18:17/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 02/03/2021 15:24
1,5km Distance
23:58 Time
16:26/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 19/02/2021 05:36
2,5km Distance
22:42 Time
09:13/km Pace
Morning Run
Morning Run 19/02/2021 05:03
5,0km Distance
28:05 Time
05:36/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 18/02/2021 17:28
5,0km Distance
33:22 Time
06:39/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 16/02/2021 16:50
3,4km Distance
21:40 Time
06:23/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 15/02/2021 04:55
10,0km Distance
01:14:14 Time
07:23/km Pace
Morning Run
Morning Run 21/01/2021 05:03
5,0km Distance
27:53 Time
05:33/km Pace
Morning Run
Morning Run 14/01/2021 05:02
7,1km Distance
44:41 Time
06:20/km Pace
Morning Run
Morning Run 13/01/2021 04:53
6,5km Distance
37:38 Time
05:45/km Pace
Morning Run
Morning Run 12/01/2021 08:34
0,2km Distance
14:07 Time
89:07/km Pace
Morning Run
Morning Run 10/01/2021 05:26
5,1km Distance
28:53 Time
05:42/km Pace
Morning Run
Morning Run 08/01/2021 05:32
2,5km Distance
23:18 Time
09:23/km Pace
Morning Run
Morning Run 08/01/2021 05:16
3,0km Distance
15:39 Time
05:10/km Pace
Morning Run
Evening Run 30/12/2020 20:54
8,3km Distance
01:06:04 Time
07:58/km Pace
Evening Run
Evening Run 30/12/2020 20:54
8,3km Distance
01:06:04 Time
07:58/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 30/12/2020 15:40
1,9km Distance
25:51 Time
13:55/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 30/12/2020 15:40
1,9km Distance
25:51 Time
13:55/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 30/12/2020 05:00
7,2km Distance
01:02:49 Time
08:41/km Pace
Morning Run