Nguyễn Anh Tuấn
Tham gia: 23/07/2020
166
Run
44
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Ride
everyone
55,4km
Distance
02:57:34
Time
18,7 km/h
Pace
639
Calories
Morning Ride
Night Run
everyone
33,4km
Distance
05:04:51
Time
09:07/km
Pace
2523
Calories
Night Run
Night Walk
everyone
1,0km
Distance
12:33
Time
12:09/km
Pace
67
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
1,1km
Distance
13:27
Time
12:34/km
Pace
69
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
4,3km
Distance
44:07
Time
10:14/km
Pace
278
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
1,0km
Distance
12:07
Time
11:37/km
Pace
67
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
2,0km
Distance
25:01
Time
12:13/km
Pace
132
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
3,3km
Distance
36:17
Time
11:02/km
Pace
212
Calories
Night Walk
Morning Run
everyone
21,5km
Distance
02:51:13
Time
07:57/km
Pace
1389
Calories
Morning Run
Afternoon Ride
everyone
6,8km
Distance
34:38
Time
11,8 km/h
Pace
128
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Walk
everyone
1,5km
Distance
24:49
Time
17:03/km
Pace
94
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Ride
everyone
10,5km
Distance
49:29
Time
12,7 km/h
Pace
203
Calories
Afternoon Ride
Morning Activity
everyone
54,3km
Distance
03:46:54
Time

Pace
1382
Calories
Morning Activity
Night Walk
everyone
1,1km
Distance
13:21
Time
12:24/km
Pace
69
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
2,2km
Distance
27:01
Time
12:19/km
Pace
141
Calories
Night Walk
Morning Walk
everyone
3,0km
Distance
43:35
Time
14:27/km
Pace
194
Calories
Morning Walk
Night Walk
everyone
4,2km
Distance
40:44
Time
09:45/km
Pace
269
Calories
Night Walk
Morning Ride
everyone
7,1km
Distance
26:54
Time
15,8 km/h
Pace
78
Calories
Morning Ride
Night Run
everyone
5,1km
Distance
35:17
Time
06:52/km
Pace
332
Calories
Night Run
Morning Walk
everyone
5,3km
Distance
57:30
Time
10:53/km
Pace
341
Calories
Morning Walk