Nguyễn Bá Chính
Tham gia: 27/07/2023
164
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
3,3km
Distance
22:33
Time
06:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
39:23
Time
07:38/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
13:32
Time
10:38/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
37:02
Time
07:17/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
15:28
Time
12:29/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
20:17
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
37:46
Time
07:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
11:03
Time
10:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
37:41
Time
07:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
38:16
Time
07:32/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Con đường tơ lụa 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️
everyone
1,2km
Distance
14:25
Time
11:58/km
Pace
0
Calories
Con đường tơ lụa 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
36:19
Time
07:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
31:13
Time
07:17/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Giải lao 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️
everyone
1,2km
Distance
15:07
Time
12:16/km
Pace
0
Calories
Giải lao 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
35:46
Time
07:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
48:23
Time
07:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
47:30
Time
09:01/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
14:46
Time
11:48/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Giải lao 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️
everyone
1,2km
Distance
12:59
Time
10:28/km
Pace
0
Calories
Giải lao 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
37:48
Time
07:10/km
Pace
0
Calories
Morning Run