Nguyen Lan
Tham gia: 26/07/2020
493
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,4km
Distance
09:52
Time
04:07/km
Pace
171
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,9km
Distance
01:42:08
Time
10:21/km
Pace
710
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:43:48
Time
10:14/km
Pace
728
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
34:16
Time
09:48/km
Pace
250
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:35:38
Time
09:28/km
Pace
726
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
0,0km
Distance
00:06
Time
07:24/km
Pace
1
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:43:04
Time
09:48/km
Pace
755
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,8km
Distance
01:47:57
Time
11:04/km
Pace
699
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,3km
Distance
51:42
Time
07:04/km
Pace
524
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
9,6km
Distance
03:01:13
Time
18:47/km
Pace
690
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:48:20
Time
10:32/km
Pace
739
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:43:25
Time
09:18/km
Pace
798
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:39:28
Time
09:14/km
Pace
776
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,7km
Distance
01:16:26
Time
08:47/km
Pace
624
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,4km
Distance
01:57:55
Time
10:20/km
Pace
814
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
01:57:11
Time
09:15/km
Pace
911
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,7km
Distance
01:28:56
Time
07:00/km
Pace
913
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:36:44
Time
09:11/km
Pace
760
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
02:08:59
Time
10:21/km
Pace
896
Calories
Morning Run