Nguyen Lan
Tham gia: 26/07/2020
617
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
8,8km
Distance
01:27:15
Time
09:56/km
Pace
628
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
01:26:56
Time
10:51/km
Pace
571
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
01:36:09
Time
10:42/km
Pace
640
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:03
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:01
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:02
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
01:24:06
Time
08:53/km
Pace
675
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
01:08:34
Time
08:15/km
Pace
592
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,9km
Distance
01:21:44
Time
08:14/km
Pace
711
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,9km
Distance
01:21:46
Time
08:16/km
Pace
711
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,2km
Distance
01:21:21
Time
09:54/km
Pace
586
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:24:04
Time
08:23/km
Pace
716
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
01:13:55
Time
07:45/km
Pace
679
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
01:21:47
Time
10:03/km
Pace
580
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:20:29
Time
07:50/km
Pace
732
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,3km
Distance
01:16:22
Time
08:11/km
Pace
667
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
01:42:49
Time
12:39/km
Pace
577
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
01:23:59
Time
11:44/km
Pace
506
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
01:26:29
Time
10:18/km
Pace
599
Calories
Morning Run