Nguyễn Viết Dũng
Tham gia: 22/05/2020
893
Run
0
Run
1
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
01:54:57
Time
05:26/km
Pace
1562
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,7km
Distance
48:23
Time
06:18/km
Pace
566
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
41:53
Time
05:54/km
Pace
522
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
58:58
Time
05:46/km
Pace
766
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
56:44
Time
05:33/km
Pace
783
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
1,0km
Distance
05:26
Time
05:20/km
Pace
79
Calories
Night Run
Night Run
everyone
20,4km
Distance
02:06:21
Time
06:10/km
Pace
1576
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,3km
Distance
08:56
Time
06:58/km
Pace
107
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
32:14
Time
06:21/km
Pace
373
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,8km
Distance
31:17
Time
05:22/km
Pace
418
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
37:13
Time
06:35/km
Pace
412
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,4km
Distance
40:28
Time
06:19/km
Pace
472
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
40:46
Time
05:55/km
Pace
477
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
22:34
Time
06:33/km
Pace
239
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
30:47
Time
06:08/km
Pace
350
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
48:36
Time
06:41/km
Pace
506
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
34:49
Time
06:23/km
Pace
370
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,0km
Distance
01:42:55
Time
04:53/km
Pace
1542
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:16:45
Time
06:08/km
Pace
868
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:18:04
Time
06:28/km
Pace
850
Calories
Morning Run