Nguyễn Viết Dũng
Tham gia: 22/05/2020
791
Run
0
Run
1
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:06:38
Time
06:38/km
Pace
701
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
25:18
Time
05:02/km
Pace
355
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,7km
Distance
01:18:03
Time
06:09/km
Pace
859
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,6km
Distance
05:44
Time
08:51/km
Pace
89
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:36:21
Time
06:21/km
Pace
1071
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:04:08
Time
06:20/km
Pace
713
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
35:53
Time
07:00/km
Pace
369
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,5km
Distance
01:03:04
Time
06:38/km
Pace
679
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
57:48
Time
06:54/km
Pace
617
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
12,9km
Distance
01:21:23
Time
06:19/km
Pace
892
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
16,0km
Distance
01:42:04
Time
06:21/km
Pace
1141
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,7km
Distance
01:41:33
Time
06:28/km
Pace
1130
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:00:45
Time
05:52/km
Pace
755
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
11,1km
Distance
01:11:58
Time
06:28/km
Pace
777
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
42:03
Time
07:00/km
Pace
430
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,7km
Distance
38:29
Time
06:48/km
Pace
422
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
18,5km
Distance
01:56:47
Time
06:19/km
Pace
1310
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:02:42
Time
06:05/km
Pace
1453
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,0km
Distance
55:23
Time
06:08/km
Pace
665
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,6km
Distance
32:17
Time
07:05/km
Pace
219
Calories
Afternoon Run