Nguyễn Viết Dũng
Tham gia: 22/05/2020
129
Run
0
Run
23
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
5,3km
Distance
36:38
Time
06:58/km
Pace
391
Calories
Morning Run
Afternoon Swim
everyone
0,1km
Distance
32:02
Time
32:03/100m
Pace
20
Calories
Afternoon Swim
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
35:24
Time
06:02/km
Pace
459
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:04:06
Time
05:20/km
Pace
891
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
57:54
Time
05:43/km
Pace
755
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
54:19
Time
06:01/km
Pace
672
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,2km
Distance
01:30:30
Time
06:21/km
Pace
1075
Calories
Morning Run
Afternoon Swim
everyone
0,3km
Distance
32:22
Time
12:55/100m
Pace
46
Calories
Afternoon Swim
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
31:40
Time
05:41/km
Pace
405
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
34:00
Time
06:02/km
Pace
391
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
42,2km
Distance
04:10:42
Time
05:56/km
Pace
3146
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,6km
Distance
11:03
Time
06:41/km
Pace
122
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
33:18
Time
06:31/km
Pace
371
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
28:54
Time
05:21/km
Pace
394
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
8,6km
Distance
44:10
Time
05:06/km
Pace
626
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:25:39
Time
05:41/km
Pace
1081
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
14,1km
Distance
01:15:12
Time
05:20/km
Pace
1044
Calories
Afternoon Run
Afternoon Swim
everyone
0,4km
Distance
25:58
Time
06:44/100m
Pace
85
Calories
Afternoon Swim
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
01:21:14
Time
06:27/km
Pace
929
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,7km
Distance
01:33:50
Time
05:18/km
Pace
1307
Calories
Morning Run