Pham hong van
Tham gia: 22/05/2020
1.007
Run
112
Run
11
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:17:47
Time
05:55/km
Pace
1009
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:18:35
Time
05:58/km
Pace
1009
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,6km
Distance
01:10:38
Time
06:06/km
Pace
797
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,6km
Distance
01:10:38
Time
06:06/km
Pace
797
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
13:07
Time
05:54/km
Pace
150
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
13:23
Time
06:02/km
Pace
150
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:15:17
Time
06:12/km
Pace
841
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:15:16
Time
06:12/km
Pace
841
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
27:26
Time
05:29/km
Pace
350
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
27:26
Time
05:29/km
Pace
350
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
27:59
Time
05:35/km
Pace
354
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
28:00
Time
05:35/km
Pace
354
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
18,3km
Distance
01:56:33
Time
06:22/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
53:13
Time
06:38/km
Pace
586
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
50:41
Time
06:19/km
Pace
586
Calories
Morning Run
Chạy
everyone
21,3km
Distance
02:06:36
Time
05:57/km
Pace
0
Calories
Chạy
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
40:00
Time
07:54/km
Pace
322
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
39:06
Time
07:44/km
Pace
322
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
18,3km
Distance
01:56:33
Time
06:22/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
25:21
Time
08:27/km
Pace
256
Calories
Afternoon Run