Meo Caibang
Tham gia: 21/05/2020
825
Run
0
Run
29
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Swim
everyone
0,6km
Distance
18:13
Time
02:37/100m
Pace
146
Calories
Evening Swim
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
01:17:34
Time
09:40/km
Pace
512
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
01:00:33
Time
08:28/km
Pace
472
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:27:54
Time
08:41/km
Pace
652
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:26:28
Time
08:28/km
Pace
633
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,2km
Distance
01:31:58
Time
08:10/km
Pace
778
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,7km
Distance
37:07
Time
10:03/km
Pace
234
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
15,3km
Distance
01:59:08
Time
07:48/km
Pace
1002
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
54:02
Time
09:46/km
Pace
348
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
34:25
Time
09:57/km
Pace
222
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,6km
Distance
01:05:35
Time
08:35/km
Pace
497
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,6km
Distance
01:18:55
Time
09:12/km
Pace
554
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
12,5km
Distance
01:36:13
Time
07:41/km
Pace
879
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,6km
Distance
01:26:46
Time
08:10/km
Pace
693
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:24:46
Time
08:16/km
Pace
714
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
23:54
Time
11:39/km
Pace
122
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,2km
Distance
01:05:42
Time
09:10/km
Pace
459
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,7km
Distance
01:30:24
Time
08:27/km
Pace
714
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
2,0km
Distance
17:28
Time
08:41/km
Pace
161
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
10,8km
Distance
01:14:44
Time
06:54/km
Pace
751
Calories
Evening Run