Meo Caibang
Tham gia: 21/05/2020
232
Run
0
Run
15
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
2,8km
Distance
32:43
Time
11:39/km
Pace
173
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
55:17
Time
10:46/km
Pace
320
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
55:22
Time
10:58/km
Pace
313
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
56:36
Time
11:02/km
Pace
306
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
01:00:10
Time
11:40/km
Pace
309
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,7km
Distance
01:00:01
Time
10:30/km
Pace
342
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:19:09
Time
07:07/km
Pace
771
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
14:59
Time
12:04/km
Pace
85
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
04:59
Time
04:52/km
Pace
64
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,5km
Distance
01:02:18
Time
07:19/km
Pace
595
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,1km
Distance
01:02:21
Time
10:17/km
Pace
370
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
1,2km
Distance
13:01
Time
10:36/km
Pace
81
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
16,4km
Distance
02:03:24
Time
07:30/km
Pace
1155
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:22:20
Time
06:51/km
Pace
831
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
16:57
Time
12:12/km
Pace
83
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
56:27
Time
11:16/km
Pace
306
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
13,1km
Distance
01:39:42
Time
07:36/km
Pace
905
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,6km
Distance
01:13:17
Time
09:40/km
Pace
480
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
25:59
Time
15:25/km
Pace
152
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,5km
Distance
28:12
Time
11:15/km
Pace
172
Calories
Morning Run