Meo Caibang
Tham gia: 21/05/2020
737
Run
0
Run
28
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
8,0km
Distance
53:06
Time
06:37/km
Pace
560
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,8km
Distance
53:24
Time
06:51/km
Pace
541
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,8km
Distance
59:48
Time
10:15/km
Pace
433
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
13:44
Time
12:30/km
Pace
77
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
55:12
Time
05:30/km
Pace
661
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,3km
Distance
19:07
Time
08:16/km
Pace
148
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,7km
Distance
52:06
Time
09:04/km
Pace
381
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
30:01
Time
07:31/km
Pace
265
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,8km
Distance
01:04:43
Time
07:22/km
Pace
613
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:13:16
Time
07:16/km
Pace
726
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
7,1km
Distance
01:06:43
Time
09:20/km
Pace
471
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
3,3km
Distance
30:37
Time
09:11/km
Pace
224
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
15,0km
Distance
01:47:22
Time
07:08/km
Pace
1033
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
52:53
Time
07:32/km
Pace
495
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,3km
Distance
48:20
Time
07:40/km
Pace
442
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
12,2km
Distance
01:25:30
Time
07:00/km
Pace
857
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,4km
Distance
01:10:26
Time
09:30/km
Pace
506
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
11,2km
Distance
01:15:31
Time
06:45/km
Pace
776
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,1km
Distance
21:52
Time
10:17/km
Pace
155
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
01:11:49
Time
06:57/km
Pace
732
Calories
Afternoon Run