Võ Thanh Tâm
Tham gia: 14/08/2020
835
Run
2
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Phuong phát thở trong yoga rất quan trọng!
everyone
1,3km
Distance
10:46
Time
08:08/km
Pace
0
Calories
Phuong phát thở trong yoga rất quan trọng!
Em cho áo tung cháo luôn🤣🤣🤣
everyone
1,1km
Distance
09:46
Time
08:49/km
Pace
0
Calories
Em cho áo tung cháo luôn🤣🤣🤣
Night Run
everyone
1,1km
Distance
11:53
Time
10:47/km
Pace
0
Calories
Night Run
Cov tăngj iêm 1kg ma lên đâu chả cho vào cổ chỉ cả😜
everyone
1,3km
Distance
10:54
Time
08:14/km
Pace
0
Calories
Cov tăngj iêm 1kg ma lên đâu chả cho vào cổ chỉ cả😜
Night Run
everyone
1,0km
Distance
10:28
Time
10:14/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,1km
Distance
13:05
Time
11:44/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,2km
Distance
12:28
Time
10:22/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:17
Time

Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,3km
Distance
12:04
Time
09:14/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,1km
Distance
11:27
Time
10:23/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,3km
Distance
28:08
Time
12:11/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,4km
Distance
15:50
Time
11:29/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,0km
Distance
24:07
Time
11:54/km
Pace
0
Calories
Night Run
Miss you so much!💚
everyone
2,6km
Distance
24:20
Time
09:20/km
Pace
0
Calories
Miss you so much!💚
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
13:43
Time
10:53/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
2,0km
Distance
24:35
Time
12:09/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,0km
Distance
23:13
Time
11:39/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
0,0km
Distance
00:39
Time

Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
0,0km
Distance
06:16
Time

Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
0,0km
Distance
00:09
Time

Pace
0
Calories
Night Run